Η προκήρυξη για την Ελληνική Αστυνομία 2024

Η προκήρυξη για την Ελληνική Αστυνομία 2024

Το Υπουργείο Προστασία του Πολίτη και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομία ανακοίνωσε την προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών στις Αστυνομικές Σχολές (Σχολή Αξιωματικών και Σχολή Αστυφυλάκων) για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25.

Πληροφορίες για την εισαγωγή στις Αστυνομικές Σχολές, τις ειδικές κατηγορίες, τις προϋποθέσεις εισαγωγής, αλλά και τις προκαταρκτικές εξετάσεις μπορείτε να βρείτε πατώντας ΕΔΩ

Ο αριθμός των ιδιωτών υποψηφίων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αστυφυλάκων καθορίζεται σε επτακόσιους τριάντα (1030) και εκείνων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών σε εβδομήντα (50).. Η κατανομή των θέσεων ανά σύστημα συμμετοχής και κατηγορία υποψηφίων περιγράφεται λεπτομερώς στο Παράρτημα 2 της Προκήρυξης.

αστυνομία 2022 αγωνίσματα, αθλητική προετοιμασία, Θεσσαλονίκη, προπονήσεις, Toloudis Sports Coach

Προσόντα – Προκήρυξη Ελληνική Αστυνομία 2024

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, για κατάταξη στην Ελληνική Αστυνομία ως Δόκιμοι Υπαστυνόμοι ( Σχολή Αξιωματικών) ή Δόκιμοι Αστυφύλακες ( Σχολή Αστυφυλάκων), έχουν άνδρες και γυναίκες, Έλληνες πολίτες ή ομογενείς από τη Βόρεια Ήπειρο, την Κύπρο και την Τουρκία. Οι ομογενείς που κατατάσονται στην Ελληνική Αστυνομία, αποκτούν αυτοδίκαια την Ελληνική Ιθαγένεια από την κατάταξη τους. Οι υποψήφιοι/ες., πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:

 1. Να μην υπερβαίνει το 26ο έτος της ηλικίας τους, κατά την 31 Δεκεμβρίου 20024, δηλαδή όσοι/ές γεννήθηκαν από 01-01-1999 και μεταγενέστερα.
 2. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών, που τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε εξετάσεις για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) της συμμετοχή της Χώρας (π.χ. απολυτήριο λυκείου ή ισότιμος τίτλος).
 3. Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστωμένη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις για τη σωματική ικανότητα υποψηφίων των Σχολών του Στρατού Ξηράς(κατεύθυνση όπλων), κατά τα οριζόμενα σου Π.Δ. 11/2014 (Φ.Ε.Κ. Α’ 17), όπως ισχύει.
 4. Να έχουν σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα, ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του αστυνομικού έργου.
 5. Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην Πατρίδα και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
 6. Να έχουν ανάστημα το οποίο να είναι τουλάχιστον ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1,70μ.) για τους άντρες και τουλάχιστον ένα μέτρο και εξήντα τρία εκατοστά (1,63μ.) για τις γυναίκες, αμφότεροι/ες χωρίς υποδήματα.

Τα δικαιολογητικά – Προκήρυξη Ελληνική Αστυνομία 2024

Όσοι έχουν τα προσόντα του προηγούμενου Κεφαλαίου και επιθυμούν να καταταγούν ως Δόκιμοι Υπαστυνόμοι ή Δόκιμοι Αστυφύλακες, οφείλουν αφενός να συμμετάσχουν στη διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τον ν. 4186/2023 και να δηλώσουν προτίμηση για τις Σχολές Αξιωματικών ή/και Αστυφυλάκων στο μηχανογραφικό δελτίο του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στην καθορισθείσα από αυτό προθεσμία και αφετέρου να υποβάλουν αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους, από τη δημοσίευση της παρούσας μέχρι την ώρα 15:00 της 25/02/2024, τα εξής δικαιολογητικά.:

 1. Αίτηση συμμετοχής
 2. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (έγχρωμες διαστάσεων 3 χ 4 εκ.). Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας ν’ αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/ης υποψήφιου/ας ευκρινώς.
 3. Φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή οποιοδήποτε δημόσιου εγγράφου επιβεβαιώνει αυτόν και επιπλέον φωτοαντίγραφο του δελτίου εξεταζόμενου/ης υποψηφίου/ας του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που επιβεβαιώνει τον κωδικό εξεταζόμενου υποψηφίου.
 4. Ένα εκ των δύο συννημένων υποδειγμάτων Δ’ ή Στ΄.
 5. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα Ε, ότι έχουν τα προσόντα που αναφέρονται στις περιπτώσεις 1, 4, 5 και 7 έως 12 του προηγούμενου Κεφαλαίου II (προσόντα υποψηφίων για τις Σχολές Αξιωματικών-Αστυφυλάκων), χωρίς να απαιτείται η αναλυτική περιγραφή αυτών και ότι θα δηλώσουν προτίμηση σε μία ή και στις δύο Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας (Αστυφυλάκων- Αξιωματικών) στο Μηχανογραφικό Δελτίο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.
 6. Ενημέρωση – Δήλωση συγκατάθεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το συννημένο υπόδειγμα Η’.
 7. Οι έγγαμοι/ες με αλλογενείς αλλοδαπούς υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνουν την υπηκοότητα του/ης συζύγου τους.