Εισαγωγή στις Σχολές Αστυνομίας

(Υγειονομικές Εξετάσεις, Ψυχομετρικά Τεστ, Αθλητικές Δοκιμασίες)

Η Ελληνική Αστυνομία κατατάσσει σπουδαστές στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των γενικών εξετάσεων και των ειδικών εισιτηρίων εξετάσεων, υποψηφίων εξωτερικού, με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Για την εισαγωγή στις Σχολές Αστυνομίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα εισαγωγής σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και εφόσον οι υποψήφιοι κριθούν ΙΚΑΝΟΙ κατά τις προκαταρκτικές εξετάσεις που διενεργούνται από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Στρατού. Η κατάταξη στις σχολές Αστυνομίας γίνετε μέσω των παρακάτω κατηγοριών:

 1. Γενική Σειρά, μαθητές από ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (90% των θέσεων)
 2. 1η ειδική κατηγορία του άρθρου 42 του ν. 1481/1984 υπάγονται οι κατωτέρω περιπτώσεις υποψηφίων (10% των θέσεων):
  1. Πολύτεκνοι και τέκνα τους.
  2. Τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου, καθώς και τέκνα αναπήρων ή θυμάτων εν ενεργεία ή εν συντάξει αστυνομικού προσωπικού ειρηνικής περιόδου.
  3. Τέκνα αναγνωρισμένων σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ως αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης.
  4. Τέκνα ή εν χηρεία σύζυγοι αστυνομικού προσωπικού που έχασε τη ζωή του κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας ή εξαιτίας της υπηρεσίας.
 3. 2η ειδική κατηγορία ανήκουν γονείς τριών ζώντων τέκνων και τέκνα τους (4% των θέσεων).

 

Αναλαμβάνουμε την αθλητική προετοιμασία για τα αγωνίσματα και την προετοιμασία για τα ψυχομετρικά τεστ για την εισαγωγή στις Σχολές Αστυνομίας.

Επίσης προσθέρουμε ΔΩΡΕΑΝ εξατομικευμένο διατροφολόγιο, ιατρική παρακολούθηση και πρόγραμμα πρόληψης τραυματισμών, 

 

 

Για την εισαγωγή στις Σχολές Αστυνομίας έχει ορίσει πως οι υποψήφιοι θα πρέπει να κριθούν κατάλληλοι στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις. Οι εξετάσεις αυτές διαχωρίζονται σε τρεις φάσεις:

  • Υγειονομικές Εξετάσεις
  • Ψυχομετρική Αξιολόγηση
  • Αθλητικές Δοκιμασίες

Ψυχομετρικές Εξετάσεις

Η ψυχομετρική δοκιμασία συμπεριλαμβάνει γραπτές και προφορικές δοκιμασίες. Αυτές διενεργούνται από κατάλληλη επιτροπή, για τη διαπίστωση της καταλληλότητας των υποψηφίων για σταδιοδρομία στις Σχολές Αστυνομίας. Συγκεκριμένα:

 • Για τη διερεύνηση των ψυχικών ικανοτήτων διενεργείται ψυχομετρικός έλεγχος, ο οποίος περιλαμβάνει ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (τεστ προσωπικότητας) και συνέντευξη ενώπιον των αρμοδίων Επιτροπών.
 • Με τις εξετάσεις αυτές ερευνάται κυρίως η κρίση, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις. Επίσης οι απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, η σκέψη, η αντίληψη και η εν γένει προσωπικότητα του/ης υποψήφιου/ας.

Σε συνεργασία με την ψυχολόγο που εξειδικεύεται στον χώρο των matrix test και των τεστ προσωπικότητας, αναλαμβάνουμε και εγγυόμαστε την επιτυχία και σ αυτές τις δοκιμασίες. Παράλληλα η ψυχολόγος είναι κοντά στους μαθητές και τις οικογένειες τους, στηρίζοντας αλλά και συμβουλεύοντας τους όταν και όποτε το χρειαστούν τη δύσκολη αυτή περίοδο.

Αναλυτική Παρουσίαση

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι/ες, προκειμένου να παρουσιαστούν στην Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης για εξέταση, πρέπει να παραλάβουν δελτίο υγειονομικής εξέτασης. Η παραλαβή του οποίου γίνεται από τον/ην αρμόδιο/α Αξιωματικό της Διεύθυνσης Αστυνομίας, στην οποία υπάγεται το Αστυνομικό Τμήμα, που υπέβαλε την αίτηση συμμετοχής. Στο δελτίο υγειονομικής εξέτασης, επικολλάται φωτογραφία του υποψηφίου και σφραγίζεται από την Υπηρεσία. Με το παραπεμπτικό σημείωμα, να υποβληθούν σε υγειονομικές εξετάσεις, οι οποίες αναφέρονται στο δελτίο, στην οικεία στήλη του οποίου ο αρμόδιος κατά περίπτωση γιατρός γνωματεύει το αποτέλεσμα.

Οι εξετάσεις – γνωματεύσεις, μπορούν να διενεργηθούν σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα Ν.Π.Δ.Δ. (στη συγκεκριμένη περίπτωση να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής από τη Γραμματεία του οικείου νοσοκομείου) ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη γιατρό της Χώρας, με την προϋπόθεση να είναι ευκρινείς η ημερομηνία, η υπογραφή και η σφραγίδα γιατρού.

Η ψυχιατρική εξέταση δεν απαιτείται να υποβληθούν οι υποψήφιοι σε ψυχομετρικό έλεγχο (υποβολή σε ψυχολογικό τεστ). Δεδομένου ότι αυτός θα διενεργηθεί από τις Ψυχοτεχνικές Επιτροπές της Ελληνικής Αστυνομίας. Η εξέταση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε Κρατικά Νοσοκομεία ή σε Κέντρα Ψυχικής Υγείας ή σε Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας ή σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη γιατρό της Χώρας.

Οι εξετάσεις – γνωματεύσεις θα επισυνάπτονται στο Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης, εσώκλειστες σε φάκελο (στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/ης υποψήφιου/ας). Θα προσκομίζονται από τον/ην υποψήφιο/α στην Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης. Οι εξετάσεις, εφόσον δεν μπορούν να εκτυπωθούν (π.χ. ακτινογραφίες), να προσκομισθούν σε ηλεκτρονικό δίσκο (CD), επί του οποίου θα επικολλάται αυτοκόλλητο με τα στοιχεία του υποψηφίου και την ημερομηνία εξέτασης.

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

Οι υποψήφιοι/ες που θα κριθούν κατάλληλοι/ες από τις Υγειονομικές Επιτροπές και τις Επιτροπές των Ψυχομετρικών, καλούνται να δοκιμαστούν στις αθλητικές δοκιμασίες. Αυτές διεξάγονται την τελευταία μέρα των προκαταρκτικών εξετάσεων σε στάδιο που ορίζεται από το εκάστοτε εξεταστικό κέντρο. Τα αγωνίσματα που καλούνται να δοκιμαστούν άνδρες και γυναίκες είναι τα παρακάτω:

 

 1. Δρόμος 1.000 μέτρων
 2. Δρόμος 100 μέτρων
 3. Άλμα σε ύψος
 4. Άλμα σε μήκος
 5. Σφαιροβολία