Εισαγωγή στο Λιμενικό Σώμα

(Υγειονομικές Εξετάσεις, Ψυχομετρικά Τεστ, Αθλητικές Δοκιμασίες)

Με την κοινή υπουργική απόφαση των υπουργείων Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθώς και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής του 2018 ανακοικώθηκε και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο καθορισμός των προσόντων, των προϋποθέσεων, των κατηγοριών των υποψηφίων, των κωλυμάτων κατάταξης και των διαδικασιών για την εισαγωγή υποψηφίων στο Λιμενικό Σώμα. Συγκεκριμένα στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Οι πρώτοι φοιτητές τις σχολής εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2019-20.

 

Αναλαμβάνουμε την αθλητική προετοιμασία για τα αγωνίσματα και την προετοιμασία για τα ψυχομετρικά τεστ

για την εισαγωγή στο Λιμενικό Σώμα.

Επίσης προσθέρουμε ΔΩΡΕΑΝ εξατομικευμένο διατροφολόγιο, ιατρική παρακολούθηση και πρόγραμμα πρόληψης τραυματισμών, 

 

 1. Γενική Σειρά, μαθητές από ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (90% των θέσεων)
 2. 1η ειδική κατηγορία υπάγονται οι κατωτέρω περιπτώσεις υποψηφίων (10% των θέσεων):
  1. Πολύτεκνοι και τα τέκνα τους, τέκνα των αναπήρων και θυμάτων πολέμου, καθώς και των αναπήρων ή θυμάτων ειρηνικής περιόδου του προσωπικού του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. που είναι στην ενέργεια ή έχει συνταξιοδοτηθεί για το λόγο αυτόν, τέκνα των αναγνωρισμένων ως αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τρίτεκνοι και τα τέκνα τους.
  2. Τέκνα αποβιώσαντος στρατιωτικού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας ή εξαιτίας αυτής, καθώς και τέκνα στρατιωτικού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. που κατέστη ανάπηρος συνεπεία τραυματισμού ή ασθένειας σε ποσοστό άνω του 67% κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής.
 1. 2η ειδική κατηγορία ανήκουν ιδιώτες που έχουν συμμετάσχει ενεργά σε επιχειρήσεις, που συντονίζονται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή και τις Λιμενικές Αρχές της χώρας, πλην υπαλλήλων Λιμένος, για διάσωση κινδυνεύοντων ατόμων στη θάλασσα ή στους χερσαίους χώρους αρμοδιότητας του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., εκθέτοντας αποδεδειγμένα τη ζωή τους σε κίνδυνο, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα προβλεπόμενα από τις οικείες διατάξεις προσόντα. (4% των θέσεων).

Στις σχολές του Λιμενικού Σώματος έχουν ισότιμο δικαίωμα εισαγωγής άντρες και γυναίκες αρκεί να κριθούν κατάλληλοι στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις. Οι εξετάσεις αυτές διαχωρίζονται σε τρεις φάσεις:

  • Υγειονομικές Εξετάσεις
  • Ψυχομετρική Αξιολόγηση
  • Αθλητικές Δοκιμασίες

Ψυχομετρικές Εξετάσεις

Οι ψυχομετρικές εξετάσεις διενεργούνται από επιτροπή ψυχομετρικών δοκιμασιών, που συγκροτείται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και αποτελείται από Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίοι προτείνονται από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Υγειονομικού του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Σκοπός των ψυχομετρικών εξετάσεων είναι η διαπίστωση της καταλληλότητας των υποψηφίων για σταδιοδρομία στο Λιμενικό Σώμα και στην Ελληνική Ακτοφυλακή  περιλαμβάνουν τεστ προσωπικότητας, καθώς και συνέντευξη ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

 

Σε συνεργασία με την ψυχολόγο που εξειδικεύεται στον χώρο των matrix test και των τεστ προσωπικότητας αναλαμβάνουμε και εγγυόμαστε την επιτυχία και σ αυτές τις δοκιμασίες. Παράλληλα η ψυχολόγος είναι κοντά στους μαθητές και τις οικογένειες τους, στηρίζοντας αλλά και συμβουλεύοντας τους όταν και όποτε το χρειαστούν τη δύσκολη αυτή περίοδο.

Αναλυτική Παρουσίαση

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Για την υγειονομική καταλληλότητα των υποψηφίων αποφαίνεται η Ανωτάτη του Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ).
Οι υποψήφιοι/ες έχουν την υποχρέωση να προσκομίσουν τις παρακάτω Εργαστηριακές Εξετάσεις, οι οποίες θα πρέπει να φέρουν φωτογραφία υποψηφίου, ευκρινή ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα ιατρού και να έχουν γίνει εντός τριμήνου προ της ημερομηνίας παρουσιάσεώς τους για υγειονομικές εξετάσεις:

 1. Γενική αίματος, ουρία, σάκχαρο, κρεατινίνη, τρανσαμινάσες, αιμοσφαιρίνη, γενική ούρων και ανοσολογικές εξετάσεις (Τεστ HIV, τεστ HbsAg, τεστ HCV) με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).
 2. Ακτινογραφία θώρακα FACE με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).
 3. Ηλεκτροκαρδιογράφημα με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Δ.Ι. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας), στην οποία να αναφέρεται ότι δύναται να συμμετάσχει σε αθλητικές δοκιμασίες.
 4. Οφθαλμολογική εξέταση με καταγραφή της οπτικής οξύτητας και του βαθμού διαθλαστικής ανωμαλίας εκάστου οφθαλμού, την ύπαρξη ή μη δυσχρωματοψίας (με ISHIHARA) και την ύπαρξη νοσήματος ή πάθησης με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).
 5. Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση και ακοόγραμμα με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).
 6. Γυναικολογική εξέταση (μόνο για υποψήφιες) με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).

Οι ανωτέρω εξετάσεις μπορούν να διενεργηθούν σε Νοσηλευτικά ιδρύματα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.I.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας.

Τονίζεται ότι, ΟΛΕΣ οι ανωτέρω Εργαστηριακές Εξετάσεις – Γνωματεύσεις, οι οποίες διενεργούνται με μέριμνα του/της ίδιου/ας του/της υποψήφιου/ας, θα πρέπει να προσκομισθούν επισυναπτόμενες στο συνημμένο στην παρούσα «Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης Υποψηφίου/ας», το οποίο και θα πρέπει να είναι ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ, ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ και ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ από τον κατά περίπτωση αρμόδιο ιατρό.

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

Οι υποψήφιοι/ες που θα κριθούν κατάλληλοι/ες από τις Υγειονομικές Επιτροπές και τις Επιτροπές των Ψυχομετρικών, καλούνται να δοκιμαστούν στις αθλητικές δοκιμασίες. Αυτές διεξάγονται την τελευταία μέρα των προκαταρκτικών εξετάσεων σε στάδιο που ορίζεται από το εκάστοτε εξεταστικό κέντρο. Τα αγωνίσματα που καλούνται να δοκιμαστούν άνδρες και γυναίκες είναι τα παρακάτω:

 

 1. Δρόμος 1.000 μέτρων
 2. Δρόμος 100 μέτρων
 3. Άλμα σε ύψος
 4. Άλμα σε μήκος
 5. Σφαιροβολία
 6. Κολύμβηση