Κρίση Σωματικής Ικανότητας Πυροσβεστικής Ακαδημίες

Οι υποψήφιοι παρουσιάζονται, σύμφωνα με το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων, ενώπιον της Υγειονομικής Επιτροπής Εξέτασης φέροντας υποχρεωτικά μαζί τους το δελτίο υγειονομικής εξέτασης-παραπεμπτικό συμπληρωμένο με γνωματεύσεις από όλα τα ιατρικά τμήματα-ειδικότητες που αναφέρονται σ’ αυτό και με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής των ιατρών από τη Γραμματεία του νοσοκομείου. Η Υγειονομική Επιτροπή Εξέτασης αποφαίνεται για τη σωματική ικανότητα και υγειονομική καταλληλότητα των υποψηφίων, σύμφωνα με τα ισχύοντα για κατάταξη στις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων, αφού προηγουμένως τους αναστημομετρήσει και μετρήσει το βάρος (χωρίς υποδήματα) για να υπολογίσει το Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) και εξετάσει μακροσκοπικά (αρτιμέλεια, όψη, θρέψη, ομιλία, κινητικότητα αρθρώσεων).

Υποψήφιος που δεν προσκομίζει στην Υγειονομική Επιτροπή δελτίο υγειονομικής εξέτασης-παραπεμπτικό ή προσκομίζει αυτό ελλιπώς συμπληρωμένο (ή μη θεωρημένο ως ανωτέρω), δεν εξετάζεται, κρίνεται μη ικανός και αποκλείεται των περαιτέρω εξετάσεων και διαδικασιών.

Η εν λόγω Επιτροπή δύναται να παραγγέλλει την επανεξέταση υποψηφίου από Κρατικό ή Στρατιωτικό Νοσοκομείο, εφόσον προκύπτουν αμφιβολίες για την υγεία και την άρτια σωματική του διάπλαση.
Η Υγειονομική Επιτροπή Εξέτασης αποφαίνεται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Για τους κρινόμενους μη ικανούς δεν επιτρέπεται επανεξέταση για κανένα λόγο και αποκλείονται των περαιτέρω εξετάσεων και διαδικασιών.

Ύψος

Ολοι οι υποψήφιοι σπουδαστές της Αστυνομικής Ακαδημίας ανεξαρτήτως φύλου θα πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1.70μ.) 

Δείκτης Μάζας Σώματος

Για όλους τους υποψηφίους ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ), δηλαδή το πηλίκο του σωματικού βάρους του/της υποψήφιου σε χιλιόγραμμα προς το τετράγωνο του ύψους του/της σε μέτρα, για τους μεν άντρες θα πρέπει να βρίσκεται από 19 έως 27 kg/m² και για τις γυναίκες πρέπει να βρίσκεται από 18 έως και 25 kg/m².

Γενικός Πίνακας Νοσημάτων Παθήσεων και Βλαβών

Παρακάτω θα βρείτε τους πίνακες νοσημάτων, όπως διαμορφώθηκαν με προεδρικό διάταγμα το 2014, καθώς και πρόσφατες τροποποιήσεις αυτών το 2019,  σύμφωνα και με τους οποίους μπορεί κάποιος να κριθεί ή όχι κατάλληλος.