Προκήρυξη διαγωνισμού Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας 2020-21

Προκήρυξη διαγωνισμού Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας 2020-21

Το Υπουργείο Προστασία του Πολίτη και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομία ανακοίνωσε την προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών στην Αστυνομική Ακαδημία (Σχολή Αξιωματικών και Σχολή Αστυφυλάκων) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.

Πληροφορίες για την εισαγωγή στην Αστυνομία, τις ειδικές κατηγορίες, τις προϋποθέσεις εισαγωγής, αλλά και τις προκαταρκτικές εξετάσεις μπορείτε να βρείτε πατώντας ΕΔΩ

Ο αριθμός των ιδιωτών υποψηφίων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αστυφυλάκων καθορίζεται σε επτακόσιους τριάντα (730) και εκείνων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών σε εβδομήντα (70). Η κατανομή των θέσεων ανά σύστημα συμμετοχής και κατηγορία υποψηφίων περιγράφεται λεπτομερώς στο Παράρτημα 2 της Προκήρυξης.

Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Σμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προσκομίζοντας παράλληλα το δελτίο εξεταζομένου/ης υποψηφίου/ας του Τ.ΠΑΙ.Θ. και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή του κατά περίπτωση νόμιμου τίτλου παραμονής για τους ομογενείς, από τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης μέχρι την ώρα 15.00 της 12-06-2020.

Οι υποψήφιοι/ες της κατηγορίας «τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού κ.τ.λ.» (Ν. 2552/1997, σε συνδυασμό με το Ν. 2909/2001), θα υποβάλουν την αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, από τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης μέχρι την 15:00 ώρα της 31-07-2020, στο Αστυνομικό Σμήμα της κατοικίας ή διαμονής τους στην Ελλάδα ή στα Προξενεία της Ελλάδας στις Φώρες που διαμένουν.

Μετά τις ημερομηνίες αυτές δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής. Επιπλέον, αίτηση που υποβάλλεται με τρόπο διαφορετικό από τον οριζόμενο στην παρούσα προκήρυξη, όπως ενδεικτικά με συστημένη επιστολή, ηλεκτρονική αποστολή ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, δεν θα γίνεται δεκτή.

Κατά τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, είναι αναγκαία η λήψη μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει:

  1. να προσέρχονται, κατόπιν τηλεφωνικής ενημέρωσης προς το Αστυνομικό Σμήμα κατοικίας ή διαμονής τους,
  2. να αποφεύγουν το συνωστισμό, για το λόγο αυτό ο/η υποψήφιος/α δεν θα συνοδεύεται από έτερο πρόσωπο και τυχόν πρόσωπα που έχουν αναλάβει τη μετακίνησή τους, θα τους αναμένουν σε άλλα σημεία, όπου επίσης θα πρέπει να αποφεύγεται ο συνωστισμός,
  3. να χρησιμοποιούν προστατευτική μάσκα και γάντια και εφόσον είναι δυνατό, να φέρουν το δικό τους στυλό. Προκειμένου να τηρηθούν οι οδηγίες, δέον είναι οι υποψήφιοι/ες να μην εξαντλήσουν την προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής και να αποφύγουν να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής τις τελευταίες ημέρες, για να επιτευχθεί μία όσο το δυνατόν ισομερής κατανομή τους στις Τπηρεσίες παραλαβής των αιτήσεων.

Επιπλέον, θα πρέπει να έχουν εκ των προτέρων στη διάθεσή τους όλα τα απαραίτητα στοιχεία και έγγραφα για την ορθή συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής και των λοιπών δικαιολογητικών.