Προκήρυξη ΕΠΟΠ 2020 – ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΑΛΛΑΖΟΥΝ

Προκήρυξη ΕΠΟΠ 2020 – ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΑΛΛΑΖΟΥΝ

Προκήρυξη ΕΠΟΠ 2020

Ριζικές αλλαγές στις προκήρυξη των ΕΠΟΠ για το 2020. Η μοριοδότηση θα είναι ριζικά αλλαγμένη σε σχέση με το τι ίσχυε μέχρι τώρα

Τέλος στον… παραδοσιακό τρόπο μοριοδότησης και επιλογής στους ΕΠΟΠ, καθώς τα κριτήρια αλλάζουν! Διαβάστε τι θα ισχύσει πλέον.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε νόμιμο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για μια σειρά από αλλαγές στα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων Eπαγγελματιών Oπλιτών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το σχέδιο ΠΔ που κατατέθηκε στο ΣτΕ τροποποιείται το καθεστώς μοριοδότησης των υποψηφίων επαγγελματιών οπλιτών ως προς τις γραμματικές γνώσεις. Σύμφωνα, με το σχέδιο ΠΔ, η κατοχή:

 • Πτυχίου ΑΕΙ και ΤΕΙ μοριοδοτείται με 460 μονάδες,
 • Η αποφοίτηση από ΙΕΚ μοριοδοτείται με 350 μονάδες,
 • Η σπουδές-φοίτηση σε ΙΕΚ μοριοδοτείται με 250 μονάδες,
 • Η αποφοίτηση από Λύκειο μοριοδοτείται από το βαθμό αποφοίτησης Χ του συντελεστή 12,
 • Η αποφοίτηση από Γυμνάσιο μοριοδοτείται από το βαθμό αποφοίτησης Χ του συντελεστή 4 και
 • Η γνώση ξένης γλώσσας από 50 έως 150 μονάδες, ανάλογα με το βαθμό γνώσης της ξένης γλώσσας.
 • Παράλληλα, το σχέδιο διατάγματαος προβλέπει ότι για χρονικό διάστημα προϋπηρεσίας μέχρι 3 μηνών η μοριοδότηση είναι 50 μονάδες και άνω των 3 και μέχρι 6 μηνών, η μοριοδότηση είναι 100 μονάδες, ενώ οι υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) μοριοδοτούνται με 100 μονάδες.
προετοιμασία τολουδης

Ακόμη, οι μόνιμοι κάτοικοι των παραμεθορίων περιοχών της Θράκης, των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και της Δωδεκανήσου οι οποίοι διαμένουν τα τελευταία πέντε χρόνια στις εν λόγω περιοχές, μοριοδοτούνται με 100 μόρια, ενώ με 100 μονάδες μοριδοτούνται τα παιδιά πολυτέκνων, τα παιδιά ή τα αδέλφια αναπήρων που τραυματίστηκαν σε πολεμικές επιχειρήσεις, τα παιδιά των στρατιωτικών ειρηνικής περιόδου με αναπηρία 67% και άνω, εκείνων που συμμετείχαν:

 1. από 20 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου 1974 στην Κύπρο,
 2. το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία της Κύπρου και
 3. το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου.
προκήρυξη προετοιμασία εποπ τολουδης

Τα απαραίτητα προσόντα – Προκήρυξη ΕΠΟΠ 2020

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνδρες και γυναίκες, σε όλες τις ειδικότητες, με κοινά κριτήρια και διαδικασίες.

Οι ΕΠΟΠ πρέπει:

 • Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
 • Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας. Nα μην έχουν υπερβεί το 28ο έτος κατά το έτος κατάταξης τους στις Ένοπλες Δυνάμεις.
 • Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,65μ.
 • Να έχουν γραμματικές γνώσεις, το επίπεδο των οποί­ων καθορίζεται κατά ειδικότητες με απόφαση του Υπουρ­γού Εθνικής ‘Aμυνας. Nα μην είναι κατώτερες του κατό­χου απολυτηρίου Γυμνασίου.
 • Να είναι ικανοί κατηγορίας πρώτης (I/1) ή δεύτερης (Ι/2), σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την εξέ­ταση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων.
 • Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, ψευδορκία, ψευδή ανώμοτη κατάθεση, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, ψευδή καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμιση, παράβαση καθήκοντος, ανυποταξία, λιποταξία, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, όπλων, πυρομαχικών και τυχερών παιχνιδιών.
 • Να μην έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή οποιοδήποτε πλημμέλημα της προηγούμενης υποπαραγράφου, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.
 • Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα με αμετάκλητη απόφαση.
 • Να μην έχουν εκπέσει ή υποβιβασθεί του βαθμού τους οι εκπληρώσαντες τις νόμιμες στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
 • Να έχουν όσοι ήδη υπηρετούν θετική εισήγηση για κατάταξη από τον τελευταίο Διοικητή τους.

Εκπαίδευση Επαγγελματιών Οπλιτών – Προκήρυξη ΕΠΟΠ 2020

Ο γενικός σκοπός της εκπαίδευσης των ΕΠΟΠ είναι να καταστούν ικανοί μαχητές και άριστοι γνώστες της ειδικότητάς τους, των οπλικών συστημάτων, μέσων και υλικών που χειρίζονται και απαιτούν εξειδίκευση, ώστε να εκτελούν αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους στο πλαίσιο της επιχειρησιακής αποστολής της Μονάδας που υπηρετούν.

Η εκπαίδευση των ΕΠΟΠ περιλαμβάνει:

 • Αρχική εκπαίδευση, διάρκειας 14 εβδομάδων (6 εβδομάδες βασική και 8 εβδομάδες εκπαίδευση μαχητή).
 • Εκπαίδευση στην ειδικότητα, διάρκειας από 4 έως 113 εβδομάδες, ανάλογα με την ειδικότητα.
 • Εκπαίδευση Υποψήφιων Βαθμοφόρων, διάρκειας 4 εβδομάδων.
 • Επιχειρησιακή εκπαίδευση στην Μονάδα υπηρέτησης.
 • Εκπαίδευση μετά τη Μονιμοποίηση, διάρκειας 4 εβδομάδων.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Δεν μπορούν να καταταγούν ως Επαγγελματίες Οπλίτες όσοι εκπλήρωσαν άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική – κοινωνική υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας.

Δεν μπορούν να καταταγούν ως Επαγγελματίες Οπλίτες πρώην υπαξιωματικοί, που, ενώ υπηρετούσαν ως μόνιμοι ή εθελοντές, παραιτήθηκαν ή απολύθηκαν για οποιαδήποτε αιτία.

Τα παραπάνω απαιτούμενα προσόντα, με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 1 περ. β’, πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο της προκήρυξης των θέσεων Επαγγελματιών Οπλιτών και κατά το χρόνο της κατάτα­ξης τους, τα δε κωλύματα συμμετοχής πρέπει να μην υπάρχουν κατά το χρόνο της κατάταξης τους.

Η πρόσληψη Επαγγελματιών Οπλιτών – ΕΠΟΠ γίνεται ύστερα από προκήρυξη πλήρωσης θέσεων από τον Υπουργό Εθνικής Aμυνας, μετά από εισήγηση του οικείου Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων.Με την προκήρυξη καθορίζονται οι ειδικότητες, τα υποβλητέα δικαιολογητικά, ο χρόνος υποβολής τους, ο τρόπος υγειονομικής εξέτασης των υποψηφίων, η συγκρότηση και λειτουργία των εξεταστικών επιτροπών, ο τρόπος κύρωσης των πινάκων επιτυχόντων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Aμυνας μετά από εισή­γηση του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ), καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των υποψήφιων Επαγγελματιών Οπλιτών.

προκήρυξη εποπ 2020 Toloudis Sports Coach αθλητικη προετοιμασια αγωνισματα