Προκήρυξη ΕΠΟΠ 2021 1000+ νέες θέσεις

Προκήρυξη ΕΠΟΠ 2021 1000+ νέες θέσεις

Προκήρυξη ΕΠΟΠ 2021

Ριζικές αλλαγές στις προκήρυξη των ΕΠΟΠ για το 2021. Ριζικές αλλαγές ανακοίνωσε το υπουργείο σε μοριοδότηση, διαδικασία, αλλά και αγωνίσματα.

Ανακοινώθηκε σήμερα από το Υπουργείο Έθνικής Άμυνας η προκήρυξη για πλήρωση χιλίων (1000) θέσεων Επαγγελματιών Οπλιτών εποπτεία του στρατού ξηράς. Η προκήρυξη αφορά άντρες και γυναίκες.

Παράλληλα ανακοινώθηκε και η προκήρυξη για την πολεμική Αεροπορία. Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση διακοσίων ογδόντα (280) θέσεων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.).

Οι Επαγγελματίες Οπλίτες πρέπει να έχουν τα παρακάτω προσόντα:

(1) Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια.

(2) Να έχουν συμπληρώσει το 18ο και να μην έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας τους. Κατά το έτος κατάταξής τους στις Ένοπλες Δυνάμεις. (Γεννηθέντες από 1-1-1994 έως 31-12-2002). Οι υπηρετούντες ως οπλίτες βραχείας ανακατάταξης (Ο.Β.Α.), να μην έχουν υπερβεί το 31ο έτος της ηλικίας τους. Κατά το έτος κατάταξής τους ως Επαγγελματίες Οπλίτες. (Γεννηθέντες από 1-1-1991 έως 31-12-2002).

(3) Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,60μ οι άνδρες και 1,55μ οι γυναίκες.

(4) Να έχουν τις γραμματικές γνώσεις, που καθορίζο- νται κατά ειδικότητες στο Παράρτημα «Α».

(5) Να είναι ικανοί κατηγορίας πρώτης (Ι/1) ή δεύτερης (Ι/2). Σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την εξέταση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων.

(6) Να έχουν, όσοι ήδη υπηρετούν, θετική εισήγηση για κατάταξη από τον τελευταίο Διοικητή τους. 

Οι Επαγγελματίες Οπλίτες πρέπει να μην έχουν τα παρακάτω κωλύματα:
(1) Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, ψευδορκία, ψευδή ανώμοτη κατάθε- ση, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, ψευδή καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμιση, παράβαση καθήκοντος, ανυποταξία, λιποταξία, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικο- νομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, όπλων, πυρομα- χικών και τυχερών παιχνιδιών.

(2) Να μην έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή οποιοδήποτε πλημμέλημα της ως άνω παρ. της παρούσας, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.

(3) Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα με αμετάκλητη απόφαση.

(4) Να μην έχουν εκπέσει ή υποβιβασθεί του βαθμού τους οι εκπληρώσαντες τις νόμιμες στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

γ. Τα παραπάνω απαιτούμενα προσόντα, με την επιφύλαξη της περίπτωσης (2) της παρ. 6α, πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο της προκήρυξης των θέσεων και κατά το χρόνο της κατάταξής τους.

Τα δε κωλύματα συμμετοχής της παρ. 6β πρέπει να μην υπάρχουν κατά τον χρόνο της κατάταξής τους.

προετοιμασία τολουδης

Προκήρυξη ΕΠΟΠ 2021: Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 • Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση η οποία συμπληρώνεται ηλεκτρονικά. (Υπόδειγμα «1» της Προσθήκης «1» του Παραρτήματος «Β»)

Συνιστάται στους υποψηφίους να διαβάσουν προσεκτικά τις αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης και υποβολής των δικαιολογητικών που παρέχονται μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής πριν την οριστικοποίησή της.
Η μεταφόρτωση των δικαιολογητικών σε μορφή PDF πρέπει να είναι ευκρινής και το μέγεθος του κάθε αρχείου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5 MB.

 • Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ή στρατιωτικής (για τους υπηρετούντες) ταυτότητας.

  Ευκρινές φωτοαντίγραφο αποδεικτικού των γραμματικών γνώσεων που απαιτούνται, ανάλογα με τη δηλω- θείσα ειδικότητα. Για την ορθή υποβολή των δικαιολογητικών διευκρινίζονται τα εξής:

  (1) Τα αποδεικτικά γραμματικών γνώσεων που έχουν εκδοθεί από μη δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα πρέπει να είναι θεωρημένα από την αρμόδια κρατική αρχή (π.χ. τα πιστοποιητικά σπουδών των ιδιωτικών ΙΕΚ να είναι θεωρημένα από την αρμόδια υπηρεσία του ΟΕΕΚ κλπ).

  Επισημαίνεται ότι, όσα δικαιολογητικά έχουν εκδοθεί από ξένη Κρατική Αρχή ή
  Οργανισμό ή Ίδρυμα και για το λόγο αυτό είναι γραμμένα σε γλώσσα διαφορετική από την ελληνική, θα πρέπει, προκειμένου να γίνουν δεκτά, να είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητα τους και μεταφρασμένα στα ελληνικά από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό, από εξουσιοδοτημένους δικηγόρους στην Ελλάδα ή τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος.

  (2) Όπου στην παρούσα προκήρυξη ορίζεται ως προσόν το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολών της αλλοδαπής, η αντιστοιχία και ισοτιμία αυτού με τους τίτλους που χορηγούν τα ελληνικά Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ πιστοποιείται από τον αρμόδιο κρατικό φορέα.

  (3) Όπου στην παρούσα προκήρυξη ορίζεται ως προσόν ο ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκ- παίδευσης που χορηγούν σχολές ή σχολεία της αλλοδαπής, η ισοτιμία και αντιστοιχία αυτού με τους τίτλους που χορηγούν τα ελληνικά σχολεία ή σχολές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαπιστώνεται ως εξής:

  (α) Για τίτλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μη τεχνικής ή επαγγελματικής εκπαίδευσης, βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

  (β) Για τίτλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της επιτροπής Ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και βεβαίωση αντιστοιχίας βαθμού από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε εικοσαβάθμια κλίμακα.

  (4) Όπου στην παρούσα προκήρυξη ορίζεται ως προσόν το αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπι- στημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής, η έννοια των όρων αυτών είναι ότι το πτυχίο περί του οποίου πρόκειται, στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου που ζητείται με την προκήρυξη. Την περί αυτού αντιστοιχία χορηγεί το αρμόδιο όργανο του Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ αντίστοιχα, στο οποίο ανήκει το Τμήμα που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο.

  (5) Οι απόφοιτοι Λυκείου να καταθέτουν αποδεικτικό σπουδών από το οποίο να προκύπτει ο βαθμός αποφοί- τησής τους.

  Μοριοδοτούνται οι γραμματικές γνώσεις μόνο του ανωτέρου επιπέδου, εκτός εάν οι γραμματικές γνώσεις της δηλωθείσας ειδικότητας απαιτούν συγκεκριμένο τίτλο σπουδών, όπου σ’ αυτή την περίπτωση μοριοδοτείται αυτός, ανεξαρτήτως της υποβολής ανώτερου τίτλου σπουδών (πχ εάν για τη δηλωθείσα ειδικότητα απαιτείται πτυχίο ΙΕΚ και υποβληθεί από τον υποψήφιο ΕΠ.ΟΠ. και πτυχίο ΤΕΙ, μοριοδοτείται το πτυχίο ΙΕΚ). 

  δ. Οι κάτοχοι τίτλου ξένων γλωσσών (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) ευκρινές φωτοαντίγραφο αποδεικτικού γνώσης ξένης γλώσσας. Η γνώση της αγγλικής γλώσσας, καθώς και το επίπεδο αυτής (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2), όπου προβλέπεται, αποδεικνύεται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α ́39).

  Μοριοδοτείται μόνο μία γνώση ξένης γλώσσας, στο υψηλότερο επίπεδο.

  ε. Οι κάτοχοι Διπλώματος Οδήγησης Β’, Γ’, Δ’ ή Ε’ κατηγορίας ευκρινές φωτοαντίγραφο του διπλώματος οδήγησης.

  στ. Ευκρινές φωτοαντίγραφο βεβαίωσης χρόνου προϋπηρεσίας σε συγκεκριμένη ειδικότητα που δηλώνει ο υποψήφιος στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωσή του, αποδεικνυόμενης με βεβαιώσεις του ασφαλιστικού φορέα και του εργοδότη (Υπόδειγμα «6» της Προσθήκης «6» του Παραρτήματος «Β»).

  Εάν η προϋπηρεσία του υποψηφίου δεν αντιστοιχεί στην ειδικότητα ΕΠ.ΟΠ., που δηλώνει στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωσή του, τότε αυτή δεν θα μοριοδοτείται.

  ζ. Οι ιδιώτες που έχουν εκπληρώσει όλες τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή μέρος αυτών και έχουν απολυθεί προσωρινά, να συμπληρώσουν με ιδιαίτερη προσοχή τα στρατολογικά τους στοιχεία στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, για να μοριοδοτηθούν ανάλογα. Η επιβεβαίωση της ακρίβειας των δηλωθέντων στοιχείων, θα γίνει αυτε- πάγγελτα από την Επιτροπή Ελέγχου Δικαιολογητικών μέσω των αρμοδίων Στρατολογικών Υπηρεσιών.

  η. Οι υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) και Οπλίτες που εκπληρώνουν στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση, να έχουν θετική εισήγηση για κατάταξη, από τον τελευταίο Διοικητή τους (Υπόδειγμα «2» της Προσθήκης «2» του Παραρτήματος «Β») και πλήρες Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου (ΑΦΜ), στο οποίο μεταξύ άλλων να αναγράφονται οι απονεμηθείσες ειδικότητες.

  2. Για τους ανήκοντες στις παρακάτω κατηγορίες:
  α. Τέκνα Πολυτέκνων:
  Βεβαίωση κυρωμένη από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων (με τη σφραγίδα «τυγχάνει έγκυρο») σε ισχύ. β. Τέκνα ή αδέλφια αναπήρων και τραυματισθέντων σε πολεμικές επιχειρήσεις, καθώς και στρατιωτικών και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ειρηνικής περιόδου, οι οποίοι έχουν αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, λόγω πάθησής τους σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής:

  (1) Βεβαίωση από ΔΕΠΑΘΑ (Υπόδειγμα «4» της Προσθήκης «4» του Παραρτήματος «Β»).
  (2) Εκκαθαριστικό Σημείωμα για συνταξιούχο Στρατιωτικό ή χρηματικό ένταλμα εφάπαξ οικονομικού βοηθήματος. (3) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης τελευταίου διμήνου.
  (4) Γνωμάτευση Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΥΕ) του αντίστοιχου Κλάδου, που να έχει εκδοθεί εντός

  τελευταίου εξαμήνου και να βεβαιώνει το ποσοστό αναπηρίας.

  γ. Τέκνα ή αδέλφια των θανόντων στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων. Στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής:

  (1) Βεβαίωση από το Γενικό Επιτελείο που ανήκε ο γονέας ή ο αδελφός (Υπόδειγμα «3» της Προσθήκης «3» του Παραρτήματος «Β»).

  (2) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης τελευταίου διμήνου.

  δ. Τέκνα Ελλήνων μονίμων στρατιωτικών, εφέδρων και κληρωτών οπλιτών που συμμετείχαν με οποιον- δήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20η Ιουλίου έως την 20η Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου:

  (1) Βεβαίωση από το αντίστοιχο Γενικό Επιτελείο (ΓΕΣ/ΔΙΣ – ΓΕΑ/Μουσείο Ιστορίας ΠΑ – ΓΕΝ/Β4), στην οποία θα φαίνεται ότι ο γονέας του υποψηφίου συμμετείχε με οποιονδήποτε τρόπο στα αναφερόμενα πολεμικά γεγονότα.

  (2) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης τελευταίου διμήνου.
  ε. Τέκνα ή αδέλφια προσώπου που απεβίωσε ή τραυματίσθηκε εξαιτίας τρομοκρατικής ενέργειας:
  (1) Πιστοποιήσεις ή βεβαιώσεις ή άλλα επίσημα έγγραφα στοιχεία δικαστικής, αστυνομικής ή άλλης αρχής, ελλη-

  νικής ή ξένης, ανάλογα με τον τόπο στον οποίο έλαβε χώρα το γεγονός.
  (2) Αντίγραφο της πράξης απονομής σύνταξης ή άλλης βοήθειας στο πρόσωπο που έπαθε εξαιτίας τρομοκρατικής ενέργειας (ή στην οικογένειά του) κι εφόσον δεν έχει εκδοθεί ακόμη τέτοια. Αντίγραφο του βουλεύματος του οικείου Δικαστικού Συμβουλίου, που τυχόν εκδόθηκε για τον σκοπό αυτό ή από υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 (Α’ 15) του ενδιαφερομένου, στην οποία θα δηλώνει αφενός ότι δεν έχει εκδοθεί πράξη ή βούλευμα και αφετέρου αν έχει υποβληθεί αίτημα για έκδοσή τους μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της δήλωσης.

  (3) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου διμήνου) από τον Δήμο ή την Κοινότητα όπου το πρό- σωπο είχε ή έχει την οικογενειακή του μερίδα .

  στ. Τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά:

  Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (τελευταίου διμήνου) από το δήμο στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένοι οι γονείς του υποψηφίου ή ο γονέας από τον οποίο αντλεί το δικαίωμα ένταξης στην κατηγορία αυτή, στο οποίο να φαίνονται τα εν ζωή τέκνα.

  ζ. Μονίμως διαμένοντες στην περιοχή της Θράκης, νήσων Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκανήσου (διαμονή στην εν λόγω περιοχή τουλάχιστον τα τελευταία πέντε (5) έτη) :

  Βεβαίωση μονίμως διαμενόντων στην περιοχή της Θράκης, νήσων Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκανήσου (Υπό- δειγμα «5» της Προσθήκης «5» του Παραρτήματος «Β»).

  η. Κάτοχοι Μεταλλίου Εξόχου Πράξεως:
  Ευκρινές φωτοαντίγραφο της πράξης απονομής του σχετικού μεταλλίου.

  Πρωτότυπα δικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, πρέπει να είναι επικυρωμένα για τη γνη- σιότητά τους και επίσημα μεταφρασμένα. Ευκρινή φωτοαντίγραφα από ιδιωτικά ή αλλοδαπά έγγραφα γίνονται δεκτά, εφόσον τα τελευταία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή δεν έχουν επικυρωθεί ή/και μεταφραστεί δε γίνονται δεκτά.

προκήρυξη προετοιμασία εποπ τολουδης

Προκήρυξη ΕΠΟΠ 2021: Υποβολή Δικαιολογητικών

 • Οι υποψήφιοι, πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από την δημο- σίευση της παρούσας, μέσω σχετικής μηχανογραφικής εφαρμογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.epop.haf.gr, την προβλεπόμενη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση (Υπόδειγμα «1» της Προσθήκης «1» του Παραρτήματος «Β»), η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά του Παραρτήματος «B», με μεταφόρτωσή τους (upload) σε ψηφιακή μορφή (pdf ).
 • Οι υποψήφιοι ταυτοποιούνται στην ανωτέρω εφαρμογή, η οποία περιλαμβάνει οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης και υποβολής των δικαιολογητικών, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet. Η διαχεί- ριση της αίτησής τους (επεξεργασία, προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση δικαιολογητικών, οριστικοποίηση) υλοποιείται πλήρως ηλεκτρονικά. Η εφαρμογή θα παράγει μετά την οριστικοποίηση της αίτησης αντίγραφο αυτής, ως αποδεικτικό οριστικής υποβολής της καθώς και Δελτίο Υγειονομικής εξέτασης υποψηφίου (μηχανογραφικό αρχείο PDF με μοναδικό κωδικό αίτησης υποψηφίου), τα οποία και οφείλουν να αποθηκεύσουν – εκτυπώσουν όλοι οι υποψήφιοι. Μετά την οριστικοποίηση, δεν θα είναι δυνατή καμία διόρθωση ή συμπλήρωση της αίτησης και των υποβληθέντων δικαιολογητικών, ούτε και η υποβολή νέας αίτησης.
 • Οι υποψήφιοι πρέπει να μεριμνήσουν, ώστε τα δικαιολογητικά τους να αντιστοιχούν στην ειδικότητα που δηλώνουν (πιστοποιητικά σπουδών, πτυχία ξένων γλωσσών κλπ). Να είναι πλήρη και επικυρωμένα (όπου προ- βλέπεται), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα «Β» της παρούσας, Είναι δυνατή η δήλωση μίας και μόνο ειδικότητας.

Προκήρυξη ΕΠΟΠ 2021: Εργαστηριακή – Υγειονομική – Ψυχοτεχνική Εξέταση και Αθλητική Δοκιμασία

α. Από τους ανωτέρω πίνακες βαθμολογίας κατά ειδικότητα, θα κληθεί για υγειονομικές-ψυχοτεχνικές εξετάσεις καθώς και για αθλητικές δοκιμασίες, τουλάχιστον τριπλάσιος αριθμός υποψηφίων. Αναλογικά με τον αριθμό των προκυρηχθεισών θέσεων κατά ειδικότητα.

β. Οι υποψήφιοι οφείλουν, με δική τους ευθύνη, να ενημερωθούν για το πρόγραμμα παρουσίασής τους στις Επιτροπές. Μέσω της ιστοσελίδας «epop.army.gr», κάνοντας ταυτοποίηση με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet.

γ. Θα συμμετάσχουν στις υγειονομικές-ψυχοτεχνικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες, οι οποίες θα διενεργηθούν στην πλησιέστερη του τόπου διαμονής τους επιτροπή. Ανεξαρτήτως του Κλάδου/των Κλάδων που έχουν υποβάλλει αίτηση συμμετοχής, με εξαίρεση τα καθοριζόμενα στην επόμενη υποπαράγραφο.

δ. Σε περίπτωση που οι ως άνω πλησιέστερες στον τόπο διαμονής τους επιτροπές εδρεύουν στην Αττική, θα συμμετάσχουν για την διενέργεια των υγειονομικών-ψυχοτεχνικών εξετάσεων και αθλητικών δοκιμασιών, όπως παρακάτω:

(1) Όσοι υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής αποκλειστικά σε διαγωνισμό ενός Κλάδου (Στρατό Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό και Πολεμική Αεροπορία), θα παρουσιαστούν στις επιτροπές του Κλάδου αυτού. Οι αποκλειστικοί υποψή- φιοι στο Κοινό Νομικό Σώμα θα παρουσιαστούν στις επιτροπές του Στρατού Ξηράς.

(2) Όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής σε παραπάνω από ένα διαγωνισμό πρόσληψης ΕΠ.ΟΠ. (κοινοί υποψήφιοι), θα συμμετάσχουν όπως παρακάτω:

(α) Οι έφεδροι, οι οπλίτες καθώς και οι στρατεύσιμοι, στις επιτροπές του Κλάδου που ανήκουν.

(β) Οι γυναίκες υποψήφιοι στις επιτροπές της Πολεμικής Αεροπορίας.

ε. Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στις επιτροπές, υποχρεούνται να φέρουν απαραίτητα μαζί τους τα παρακάτω:

(1) Το δελτίο της αστυνομικής ή στρατιωτικής τους ταυτότητας ή διαβατήριο. Σε περίπτωση απώλειας, δελτίο προσωρινής στρατιωτικής ταυτότητας ή βεβαίωση αστυνομικής αρχής με επικολλημένη φωτογραφία. Στην οποία να αναγράφεται ότι έχουν καταθέσει δικαιολογητικά για την έκδοση νέου δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

(2) Αντίγραφο της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης συμμετοχής τους (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 του Παραρτήματος Β) στο διαγωνισμό υποψηφίων ΕΠ.ΟΠ., στο οποίο οι επιτροπές θα συμπληρώσουν σχετικές ενδείξεις μετά την ολοκλήρω- ση των εξετάσεων-δοκιμασιών.

(3) Αρνητικό τεστ Covid-19, το οποίο πρέπει να έχει διενεργηθεί μέχρι 72 ώρες πριν την πρώτη ημέρα παρουσίασής τους.

(4) Επιπλέον για τις υγειονομικές εξετάσεις απαιτείται το Δελτίο Υγειονομικής εξέτασης υποψηφίου (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7 του Παραρτήματος Β). Θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων του πίνακα «Α» αυτού.

στ. Η μη προσέλευση στις εξετάσεις- δοκιμασίες, στις αρμόδιες Επιτροπές, την ημέρα και ώρα που κα- θορίζεται για κάθε υποψήφιο ή η αποτυχία σε οποιοδήποτε στάδιο των Προκαταρκτικών Εξετάσεων, θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του από τις παραπέρα διαδικασίες.

ζ. Οι αποφάσεις των επιτροπών είναι μη αναθεωρήσιμες και δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις, αλλά σε κάθε πε- ρίπτωση ισχύουν τα καθοριζόμενα από τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999). Όπως σε κάθε δη- μόσιο διαγωνισμό, υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης των υποψηφίων σε στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς συνυποψήφιούς τους, τηρουμένων των διατάξεων – περιορισμών που θέτει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 και ο ν. 4624/2019 (Α ́137) που ρυθμίζουν τα θέματα των προσωπικών δεδομένων.

η. Εφόσον υποψήφιοι, πριν την παρουσίασή τους, διαγνωσθούν ως θετικοί στη λοίμωξη COVID-19 ή χαρακτηριστούν ως στενή επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος και τεθούν σε υγειονομικό αποκλεισμό, οφείλουν να απευθυνθούν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο ΓΕΣ/Β1 (email επικοινωνίας: str-ges-dipro@army.gr), προκειμένου να καθοριστεί εναλλακτική ημερομηνία παρουσίασης τους στις ΠΚΕ. Κατά την παρουσίασή τους, προκειμένου να γίνουν δεκτοί από την επιτροπή, πρέπει να προσκομίσουν απαραίτητα σχετική βεβαίωση. Από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για τον έλεγχο της διάρκειας του υγειονομικού αποκλεισμού. Η αίτηση και αποστολή της οποίας γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της διεύθυνσης «generalsecretary@gscp.gr».

θ. Υγειονομική Εξέταση Υποψηφίων

(1) Οι υποψήφιοι, υποχρεούνται να υποβληθούν στις εργαστηριακές εξετάσεις του Πίνακα «Α» του Δελτίου Υγειονομικής εξέτασης υποψηφίου (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7 του Παραρτήματος Β) προ της παρουσίασής τους στις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές. Οι εξετάσεις-γνωματεύσεις μπορούν να διενεργηθούν σε Νοσηλευτικά ιδρύματα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας. Με την προϋπόθεση να έχουν γίνει από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης και μεταγενέστερα. Και να έχουν ευκρινή ημερομηνία και σφραγίδα ιατρού. (ΠΡΟΣΟΧΗ: μη προσκόμιση ΟΛΩΝ των παραπάνω εξετάσεων την ημέρα παρουσίασης τους αποτελεί αιτία αποκλεισμού από τη συνέχεια των ΠΚΕ).

ι. Ψυχοτεχνική Εξέταση Υποψηφίων

(1) Η ψυχοτεχνική εξέταση περιλαμβάνει δοκιμασίες για τη διαπίστωση της καταλληλότητας των υποψηφίων. Να ενταχθούν στις ιδιαίτερες συνθήκες του Στρατού Ξηράς και να σταδιοδρομήσουν σ’ αυτόν.

(2) Κατά την εξέταση η Επιτροπή Ψυχοτεχνικών Εξετάσεων χρησιμοποιεί συμβουλευτικά τα αντίγραφα των αιτήσεων – υπεύθυνων δηλώσεων που υποχρεούνται να επιδεικνύουν οι υποψήφιοι.

(3) Τα αποτελέσματα των ψυχοτεχνικών εξετάσεων υποβάλλονται στο Συμβούλιο Επιλογής.

(4) Με τη λήξη της επιλογικής διαδικασίας, τα ανωτέρω αποτελέσματα θα καταστραφούν. Όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χα- ρακτήρα.

(5) Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ψυχοτεχνικών εξετάσεων είναι μη αναθεωρήσιμες.

ια. Αθλητικές Δοκιμασίες Υποψηφίων

(1) Οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε αθλητικές δοκιμασίες από τις αρμόδιες επιτροπές αθλητικών δοκιμασιών για να δοκιμαστεί η φυσική αντοχή τους.
(2) Οι υποψήφιοι θα συμμετάσχουν στις προβλεπόμενες αθλητικές δοκιμασίες με αθλητική περιβολή. Η αθλητική περιβολή των υποψηφίων αποτελεί αποκλειστικά δική τους επιλογή και ευθύνη.
(3) Όσοι υποψήφιοι έχουν δηλώσει ειδικότητα των Ειδικών Δυνάμεων, θα εξεταστούν στα παρακάτω αγωνίσματα:

Α/ΑΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
1Δρόμος 100μ.16''
2Δρόμος 1 Μιλίου7' και 30''
3Άλμα σε ύψος με φορά1,05μ.
4Άλμα σε μήκος με φορά3,60μ.
5Ρίψη σφαίρας (7,275χλγ). Μέσος όρος ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι4,50μ.
6Κάμψεις - τάσεις των αγκώνων30 επαναλήψεις σε χρόνο έως 2΄
7Αναδιπλώσεις του κορμού, με τα χέρια στην ανάκαμψη και τα γόνατα διπλωμένα.30 επαναλήψεις σε χρόνο έως 2 ́
8Μεταφορά δύο (2) κανίστρων (δοχείο μεταφοράς ύδατος),
20 χλγ. έκαστο, για 150 μ. χωρίς επαφή των κανίστρων με το έδαφος
2 ́
9Έλξεις σε μονόζυγο6 συνεχείς επαναλήψεις με οποιαδήποτε λαβή
10Ελεύθερη κολύμβηση 50μ.3'

προκήρυξη εποπ 2020 Toloudis Sports Coach αθλητικη προετοιμασια αγωνισματα

Όσοι υποψήφιοι έχουν δηλώσει ειδικότητες των Όπλων – Σωμάτων, θα εξεταστούν στα παρακάτω αγωνίσματα

Α/ΑΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
1Δρόμος 100μ.16''
2Δρόμος 1 Μιλίου7' και 30''
3Άλμα σε ύψος με φορά1,05μ.
4Άλμα σε μήκος με φορά3,60μ.
5Ρίψη σφαίρας (7,275χλγ). Μέσος όρος ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι4,50μ.
6Κάμψεις - τάσεις των αγκώνων15 επαναλήψεις σε χρόνο έως 2΄
7Αναδιπλώσεις του κορμού, με τα χέρια στην ανάκαμψη και τα γόνατα διπλωμένα.20 επαναλήψεις σε χρόνο έως 2 ́
8Μεταφορά δύο (2) κανίστρων (δοχείο μεταφοράς ύδατος),
20 χλγ. έκαστο, για 150 μ. χωρίς επαφή των κανίστρων με το έδαφος
2 ́
9Έλξεις σε μονόζυγο4 συνεχείς επαναλήψεις με οποιαδήποτε λαβή
10Ελεύθερη κολύμβηση 50μ.3'

Η προκήρυξη για το Στρατό Ξηράς ΕΔΩ

Η προκήρυξη για την Πολεμική Αεροπορία ΕΔΩ