Προκήρυξη για την Πυροσβεστική Ακαδημία 2024 – 2025

Προκήρυξη για την Πυροσβεστική Ακαδημία 2024 – 2025

Με προεδρικό διάταγμα ανακοινώθηκε η προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών στην πυροσβεστική ακαδημία για το ακαδημαικό έτος 2024 -2025. Σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα ορίζονται τα Προσόντα, προϋποθέσεις, κωλύματα κατάταξης, κατηγορίες υποψηφίων και διαδικασία για την εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών και φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο.

πυροσβεστική ακαδημία προκήρυξη 2023 αθλητική προετοιμασία Θεσσαλονίκη υποψήφιοι

Προσόντα εισαγωγής – Προκήρυξη Πυροσβεστική ακαδημία 2024 – 2025

1. Οι υποψήφιοι (άνδρες και γυναίκες),για την προκήρυξη εισαγωγής στην πυροσβεστική ακαδημία για το 2024 – 2025 πρέπει:
α. Να είναι Έλληνες πολίτες. Για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση πρέπει να έχει παρέλθει ένα (1) έτος τουλάχιστον από την απόκτησή της.

β. Να μην υπερβαίνουν το εικοστό έκτο (26ο) έτος της ηλικίας τους, κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής, ήτοι να έχουν γεννηθεί από την 01/01/1998 και μεταγενέστερα. Κατ’ εξαίρεση, για όσους υπάγονται στην ειδική κατηγορία (γ) των Εθελοντών Πυροσβεστών ΠΣ, και την ειδική κατηγορία (δ) τέκνα και αδερφοί το ως άνω ανώτατο όριο ηλικίας αυξάνεται στο τριακοστό τρίτο (33ο) έτος ήτοι να έχουν γεννηθεί από την 01/01/1991 και μεταγενέστερα.

γ. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο για την εισαγωγή σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Η αναγραφόμενη διαγωγή στον τίτλο σπουδών να είναι τουλάχιστον ΚΟΣΜΙΑ (εκτός των περιπτώσεων της (3) σχετικής της παρούσης).

δ. Όσοι έχουν υπηρετήσει στις Ένοπλες Δυνάμεις, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να τις έχουν αναβάλει νομίμως ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές ως υπαγόμενοι στα εδαφ. γ ́ έως η ́ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3421/2005 (Α ́ 302). Οι υποψήφιοι που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό αρκεί να έχουν ολοκληρώσει τη θητεία τους ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από το υπόλοιπο αυτής κατά το χρόνο κατάταξής τους.

ε. Να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί κατά περίπτωση από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας καθώς και από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, για λόγους πειθαρχίας.

στ. Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστούμενη από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή εξέτασης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (π.δ. 11/2014 ΦΕΚ Α’ 17) για κατάταξη στις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων (ΟΠΛΑ).

ζ. Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην πατρίδα και τη δημοκρατία και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

η. Να μην έχουν καταδικασθεί για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή για έγκλημα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολής του πολιτεύματος, προδοσία της χώρας, τρομοκρατικών πράξεων, πλαστογραφίας, δωροδοκίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχομένης από αμέλεια, συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, εκβίασης, απάτης, υπεξαίρεσης (κοινή και στην Υπηρεσία), απιστίας, καταπίεσης, ναρκωτικών, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, εμπρησμό (με πρόθεση ή από αμέλεια) ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Επίσης, να μη διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι, να μην έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη ή εγκλεισθεί σε σωφρονιστικό κατάστημα για κακούργημα ή κάποιο από τα πλημμελήματα αυτά. Υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί σε δίκη διά βουλεύματος, επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής αλλά δεν εισάγονται στις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, αν είναι επιτυχόντες, εφόσον δεν έχει εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κατάταξης αμετάκλητο αθωωτικό βούλευμα ή απόφαση. Η απονομή χάριτος δεν αίρει την ανικανότητα για κατάταξη εκτός εάν έχει εκδοθεί έως την ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής το κατά το άρθρο 47 παράγραφο 1 του Συντάγματος διάταγμα που αίρει το σχετικό κώλυμα.

θ. Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους.

ι. Να μην είναι χρήστες ναρκωτικών.

ια. Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση, έστω και επικουρική (πλήρη ή μερική).

ιβ. Για όσους είχαν προσληφθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα, να μην έχει καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας τους για πειθαρχικούς λόγους ή να μην έχουν απολυθεί επειδή προσκόμισαν ψευδή ή πλαστά δικαιολογητικά.

Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι τα ανωτέρω προσόντα και προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής στο Διαγωνισμό, εκτός του τίτλου σπουδών για τους τελειόφοιτους μαθητές Λυκείου, καθώς και κατά την ημερομηνία κατάταξης, εκτός της ηλικίας, ενώ τα ανωτέρω κωλύματα ισχύουν για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο Διαγωνισμό έως και την κατάταξη του υποψηφίου. Ειδικότερα, η υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για κατάταξη στις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων (ΟΠΛΑ), πρέπει να συντρέχουν έως και την εισαγωγή στις Σχολές.

ιγ. Να μην φέρουν δερματοστιξία (τατουάζ), σε εξωτερικά εμφανές σημείο του σώματος ή του προσώπου τους, κατά την περιβολή της στολής σύμφωνα με τις ισχύουσες για το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση, το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, δεν επιτρέπεται να φέρει δερματοστιξία με απεικονίσεις, οι οποίες εκ του περιεχομένου τους, αίρουν την ουδετερότητά του, η οποία επιβάλλεται από το Σύνταγμα, ή προκαλούν κατά τέτοιο τρόπο, ο οποίος δεν συνάδει με την ιδιότητα και τα καθήκοντά του, ή περιλαμβάνουν μηνύματα διακρίσεων, μίσους ή βίας κατά προσώπου, ή ομάδας προσώπων, που προσδιορίζονται με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου ή την αναπηρία. Εάν διαπιστωθεί ότι ο υποψήφιος φέρει δερματοστιξία (τατουάζ), σε εμφανές, κατά την περιβολή της στολής, σημείο του σώματός ή του προσώπου του, θα αποκλείεται του διαγωνισμού. Τέλος, οι οπές από διάτρηση σε οποιοδήποτε σημείο του προσώπου ή του σώματος (piercing), θα πρέπει να είναι κατά το δυνατό ελάχιστα ορατές.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το π.δ. 17/2022 (Α ́53) δεν προβλέπεται όριο αναστήματος ως προϋπόθεση εισαγωγής στις σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Ωστόσο, το ανάστημα μετράται σε συνάρτηση με το βάρος ώστε να υπολογιστεί ο Δείκτης Μάζας Σώματος του υποψηφίου, όπως αυτό προβλέπεται σύμφωνα με το άρθρο 15 του π.δ. 11/2014 (Α ́17).

2. Για τους υποψήφιους που ανήκουν στο Πυροσβεστικό Σώμα, να μην έχουν υπερβεί το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής ήτοι να έχουν γεννηθεί από την 01/01/1988 και μεταγενέστερα και απαιτείται να συντρέχουν σ’ αυτούς τα προβλεπόμενα προσόντα και προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 73 του π.δ. 174/1983, όπως ισχύει.
Επιπροσθέτως ισχύουν τα κάτωθι:  α. Να μην τελούν σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή να μην έχουν παραπεμφθεί ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου,  β. Να μην έχουν τιμωρηθεί κατά την τελευταία πενταετία με την ποινή της «αργίας δια προσκαίρου παύσεως» ή της «αργίας δι’ απολύσεως». Τα ανωτέρω υπό α. και β. κωλύματα πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής και κατά την ημερομηνία εισαγωγής στην Πυροσβεστική Ακαδημία.

α. Να έχουν ευμενή πρόταση των ιεραρχικά προϊσταμένων τους ότι έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και διαγωγή, λαμβάνοντας υπόψη την υπηρεσιακή απόδοση, το ζήλο και το ενδιαφέρον για την υπηρεσία, τη συμμόρφωσή τους στους κανόνες πειθαρχίας και τη διαγωγή. Για τη σύνταξη των προτάσεων ικανότητας και τη γνωμάτευση σ’ αυτές εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις για τη σύνταξη των εκθέσεων ικανότητας.
β. Για τους υποψηφίους που ανήκουν στο Πυροσβεστικό Σώμα, και οι οποίοι διεκδικούν τις καθ’ υπέρβαση θέσεις στη Σχολή Αξιωματικών σύμφωνα με την παρ. 12.1.β. του άρθρου 39 του ν. 4662/2020 (Α ́27) (με βαθμό Πυροσβέστη, Υπαρχιπυροσβέστη, Αρχιπυροσβέστη και Πυρονόμου), απαιτείται αντίγραφο του ατομικού βιβλιαρίου των υποψηφίων εξαιρουμένων των αδειών, μεταθέσεων και μετακινήσεων καθώς και προτάσεις ικανότητας από τις Διοικήσεις τους. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά αποστέλλονται υπηρεσιακά στην αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών με μέριμνα αυτής. Υπόδειγμα πρότασης ικανότητας υποψηφίου που ανήκει στο Πυροσβεστικό Σώμα, παρατίθεται στο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α της παρούσας προκήρυξης.
γ. Οι οριζόμενες διατάξεις των ανωτέρω εδαφίων και του άρθρου 73 του π.δ. 174/1983 όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλογικά και για τους εισακτέους, χωρίς εξετάσεις, της παρ. 12.1.δ. του άρθρου 39 του ν. 4662/2020 (Α ́27)

Ειδικές Κατηγορίες

 1. Οι υποψήφιοι για τη Σχολή Αξιωματικών, εφόσον διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις, δύναται να ενταχθούν, κατόπιν δήλωσής τους, σε μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες ειδικές κατηγορίες:
  1. Ειδική κατηγορία Α ́, η οποία καταλαμβάνει το 3% των θέσεων της γενικής κατηγορίας και δικαίωμα ένταξης έχουν οι γονείς και τα τέκνα πολύτεκνων οικογενειών.
  2. Ειδική κατηγορία Β ́, η οποία καταλαμβάνει το 2% των θέσεων της γενικής κατηγορίας και δικαίωμα ένταξης έχουν οι γονείς και τα τέκνα τρίτεκνων οικογενειών.
  3. Ειδική κατηγορία Γ ́, η οποία καταλαμβάνει το 7% των θέσεων της γενικής κατηγορίας και δικαίωμα ένταξης έχουν οι εν ενεργεία ή σε αναστολή Εθελοντές Πυροσβέστες Π.Σ. που έχουν τουλάχιστον τριετή συνολική πραγματική εθελοντική υπηρεσία.
  4. Ειδική κατηγορία Δ ́, η οποία καταλαμβάνει το 3% των θέσεων της γενικής κατηγορίας και δικαίωμα ένταξης έχουν τα τέκνα και αδερφοί του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, που απεβίωσαν κατά την εκτέλεση της Υπηρεσίας πρόδηλα και αναμφισβήτητα ένεκα αυτής, και τα τέκνα και αδερφοί αναπήρων του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, που έχουν υπαχθεί στην κατάσταση της μονίμου διαθεσιμότητας πρόδηλα και αναμφισβήτητα ένεκα της Υπηρεσίας.
 2. Οι υποψήφιοι για τη Σχολή Πυροσβεστών, εφόσον διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις, δύναται να ενταχθούν, κατόπιν δήλωσής τους, σε μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες ειδικές κατηγορίες:
  1. Ειδική κατηγορία Α ́, η οποία καταλαμβάνει το 3% των θέσεων της γενικής κατηγορίας και δικαίωμα ένταξης έχουν οι γονείς και τα τέκνα πολύτεκνων οικογενειών.
  2. Ειδική κατηγορία Β ́, η οποία καταλαμβάνει το 2% των θέσεων της γενικής κατηγορίας και δικαίωμα ένταξης έχουν οι γονείς και τα τέκνα τρίτεκνων οικογενειών.
  3. Ειδική κατηγορία Γ ́, η οποία καταλαμβάνει το 6% των θέσεων της γενικής κατηγορίας και δικαίωμα ένταξης έχουν οι εν ενεργεία ή σε αναστολή Εθελοντές Πυροσβέστες Π.Σ. που έχουν τουλάχιστον τριετή συνολική πραγματική εθελοντική υπηρεσία.
  4. Ειδική κατηγορία Δ ́, η οποία καταλαμβάνει το 3% των θέσεων της γενικής κατηγορίας και δικαίωμα ένταξης έχουν τα τέκνα και αδερφοί του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, που απεβίωσαν κατά την εκτέλεση της Υπηρεσίας πρόδηλα και αναμφισβήτητα ένεκα αυτής, και τα τέκνα και αδερφοί αναπήρων του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, που έχουν υπαχθεί στην κατάσταση της μονίμου διαθεσιμότητας πρόδηλα και αναμφισβήτητα ένεκα της Υπηρεσίας.
  5. Ειδική κατηγορία Ε ́, η οποία καταλαμβάνει το 1% των θέσεων της γενικής κατηγορίας και δικαίωμα ένταξης έχουν Έλληνες πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης.

Δικαιολογητικά ειδικών κατηγοριών – Προκήρυξη Εισαγωγή Πυροσβεστική Ακαδημία 2024 – 2025

ΜΟΝΟ οι υποψήφιοι των ανωτέρω ειδικών κατηγοριών αποστέλλουν (πλέον των αναφερόμενων υποχρεωτικών δικαιολογητικών της παρ. 2 του παρόντος κεφαλαίου) και τα παρακάτω δικαιολογητικά ανά κατηγορία:

 • Α’ Ειδική Κατηγορία:
  • Οι γονείς και τα τέκνα πολύτεκνων οικογενειών: αα) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου, στα δημοτολόγια των οποίων είναι εγγεγραμμένοι, ββ) τα ανωτέρω να συνοδεύονται από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος.
 • Β’ Ειδική Κατηγορία:
  Οι γονείς και τα τέκνα τριτέκνων οικογενειών, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Διευκρινίζεται ότι την ιδιότητα αυτή κατέχουν: Γονείς με τρία ζώντα τέκνα και τα τέκνα τους από νόμιμο γάμο/σύμφωνο συμβίωσης ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συμπεριλαμβανομένων των εκτός γάμου γεννηθέντων, με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε αναγνωρισμένα ως ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30ό) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας, για την απόδειξη της οποίας απαιτείται πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα. Ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας νοείται το τέκνο τρίτεκνου γονέα, το οποίο πληροί τα ανωτέρω ηλικιακά όρια, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης των λοιπών τέκνων. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει επέλθει ακύρωση του γάμου/συμφώνου συμβίωσης των γονέων ή διαζύγιο ή διακοπή της έγγαμης συμβίωσης ή ένα ή περισσότερα από τα τέκνα έχουν γεννηθεί χωρίς γάμο/σύμφωνο συμβίωσης των γονέων τους, ο υποψήφιος ως γονέας ή ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία (αντίγραφα δικαστικών αποφάσεων ή άλλων πράξεων) από τα οποία να αποδεικνύεται ότι ο ίδιος ή ο γονέας του, αντίστοιχα, έχει ή είχε μέχρι την ενηλικίωσή τους τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των ως άνω τέκνων.
 • Γ’ Ειδική Κατηγορία:
  Οι εν ενεργεία ή σε αναστολή Εθελοντές Πυροσβέστες που έχουν τουλάχιστον τριετή συνολική πραγματική εθελοντική υπηρεσία*, βεβαίωση του Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην οποία να εμφαίνεται ο συνολικός χρόνος πραγματικής εθελοντικής υπηρεσίας που έχουν προσφέρει (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β). Στον χρόνο της πραγματικής εθελοντικής Υπηρεσίας δεν προσμετράται το χρονικό διάστημα αναστολής.
  (*από την ημερομηνία απόκτησης της ιδιότητας του Εθελοντή Πυροσβέστη μέχρι την καταλυτική ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης)
 • Δ’ Ειδική Κατηγορία:
  Τα τέκνα και αδερφοί υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, που απεβίωσαν στην υπηρεσία πρόδηλα και αναμφισβήτητα ένεκα αυτής: i) βεβαίωση της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος ή βεβαίωση της Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και ii) πιστοποιητικό του οικείου Δήμου για την οικογενειακή τους κατάσταση.
  Τα τέκνα και αδερφοί αναπήρων, πρόδηλα και αναμφισβήτητα ένεκα της Υπηρεσίας, υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος που έχουν υπαχθεί στην κατάσταση της μονίμου διαθεσιμότητας κατά το ν.δ. 330/1947 (Α ́ 84): i) σχετική περί τούτου βεβαίωση της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος και ii) πιστοποιητικό του οικείου Δήμου για την οικογενειακή του κατάσταση.
 • Ε’ Ειδική Κατηγορία (μόνο για υποψηφίους της Σχολής Πυροσβεστών): Οι Έλληνες πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, βεβαίωση Δήμου των Νομών Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου, στα δημοτολόγια των οποίων είναι εγγεγραμμένοι. Αν έχουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής, τότε θα πρέπει από τη βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου, να προκύπτει ότι μετεγγράφηκαν σ’ αυτόν, από Δήμο των ανωτέρω τριών (3) Νομών.
  • Είναι δυνατόν ένας υποψήφιος να υπάγεται σε περισσότερες από μία ειδικές κατηγορίες, εφόσον εντάσσεται στις αντίστοιχες περιπτώσεις. Εάν ο αριθμός εισακτέων ειδικής κατηγορίας δεν καλυφθεί, αυτός καλύπτεται από υποψήφιους της αντίστοιχης γενικής κατηγορίας. Οι κενές θέσεις δεν συμπληρώνονται από υποψηφίους άλλης ειδικής κατηγορίας.
  • Όσοι υποψήφιοι εντάσσονται σε περισσότερες από μία ειδικές κατηγορίες κατά την επιλογή αυτών ως επιτυχόντων και για τον προσδιορισμό της ειδικής κατηγορίας βάσει της οποίας πραγματοποιείται η εισαγωγή τους, λαμβάνεται υπόψη ότι η ειδική κατηγορία Α ́ προτάσσεται των κατηγοριών Β ́, Γ ́, Δ ́ και Ε ́, η Β ́ προτάσσεται των κατηγοριών Γ ́ , Δ ́ και Ε ́, η κατηγορία Γ ́ προτάσσεται της κατηγορίας Δ ́ και Ε ́ και η κατηγορία Δ ́ προτάσσεται της κατηγορίας Ε ́.
  • Σε κάθε στάδιο αριθμητικού υπολογισμού που απαιτείται κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου, τυχόν κλασματικά υπόλοιπα μεγαλύτερα ή ίσα του 0,5 στρογγυλοποιούνται στην αμέσως επόμενη μονάδα, ενώ σε διαφορετική περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη. Το υπόλοιπο του αριθμού εισακτέων που προκύπτει, καλύπτεται από υποψήφιους που δεν υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες.
  • Έγγραφα που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπή Αρχή, υποβάλλονται μεταφρασμένα με θεώρηση της αρμόδιας κατά νόμο αρχής.

Υποβολή Αιτήσεων Προκήρυξη – Εισαγωγή Πυροσβεστική Ακαδημία 2024 – 2025

1. Όσοι από τους υποψηφίους έχουν τα προσόντα που αναφέρονται στην προκήρυξη για την πυροσβεστική ακαδημία 2024 – 2025. Καθώς και πληρούν τις προϋποθέσεις, που καθορίζονται από την προκήρυξη της Πυροσβεστική Ακαδημία 2023 δεν εμπίπτουν στα κωλύματα του Κεφαλαίου Β της παρούσης και επιθυμούν να καταταγούν ως Δόκιμοι

Ανθυποπυραγοί ή Δόκιμοι Πυροσβέστες θα πρέπει αφενός να:
α. έχουν υποβάλει αίτηση – δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ) έτους 2024 – 2025 σε σχολικές μονάδες ή όπου αλλού καθορίζεται σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ή φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις που διενεργήθηκαν τα έτη 2022 ή 2023 και αφετέρου να
β. συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής σε ηλεκτρονική εφαρμογή που θα λειτουργήσει ειδικά για το Διαγωνισμό, στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος, www.fireservice.gr από Τρίτη 19/03/2024 έως και Τρίτη 26/03/2024.
γ. Οι υποψήφιοι που υπηρετούν στο Πυροσβεστικό Σώμα ή κατέχουν το βαθμό του Δόκιμου Πυροσβέστη υποβάλλουν αίτηση-δήλωση για το διαγωνισμό, αφού πρώτα συνδεθούν μέσω της προσωποποιημένης πληροφόρησης στο site www.fireservice.gr (https://atomika.fireservice.gr).

Ο/η υποψήφιος/α φροντίζει να γνωρίζει τον «Αριθμό Αίτησης» που έλαβε για τη συμμετοχή του στον τρέχοντα διαγωνισμό, στην ηλεκτρονική εφαρμογή της ιστοσελίδας του ΠΣ, προκειμένου να παρακολουθεί ευχερώς τους πίνακες που προβλέπεται να δημοσιευθούν κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού.

Πριν την έναρξη ή μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, δε θα δύναται να γίνει εισαγωγή στην εφαρμογή. Μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία εισαγωγής στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει αποκλεισμό από το διαγωνισμό και τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά Υποψηφίων

 1. Αντίγραφο αίτησης – δήλωσης συμμετοχής στις εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο, (όπως αυτή υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στο σύστημα myschool στις σχολικές μονάδες) και όπως αναφέρεται στην παρ. 1.α. του παρόντος Κεφαλαίου, ή φωτοαντιγράφου του δελτίου ή της βεβαίωσης συμμετοχής χωρίς νέα εξέταση (έτους 2023 – 2022), από την οποία να προκύπτει ο κωδικός αριθμός Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. του/της υποψηφίου/ας.
 2. Αντίγραφο της ανωτέρω (1.β) ηλεκτρονικής αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης, η οποία εκτυπώνεται, υπογράφεται από τον/την υποψήφιο/α και πιστοποιείται – θεωρείται το γνήσιο της/των υπογραφής/ών (από αρμόδια Αρχή ή Υπηρεσία ή μέσω www.gov.gr).
  Οι υποψήφιοι/ες δηλώνουν στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωσή τους ότι: αα) έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου Β της παρούσης και δεν εμπίπτουν στα κωλύματα του ιδίου κεφαλαίου*
  ββ) τα αναφερόμενα στην αίτησή τους στοιχεία είναι αληθή και όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά από αυτούς είναι γνήσια και ακριβή γγ) δέχονται να υποβληθούν σε εργαστηριακές εξετάσεις για ανίχνευση απαγορευμένων από τον νόμο ουσιών, σε ανοσολογικές εξετάσεις (τεστ HIV, τεστ HbsAg, τεστ HCV) και στο σύνολο των προβλεπόμενων υγειονομικών εξετάσεων, δδ) συναινούν στην επεξεργασία των στοιχείων τους κατά τα προβλεπόμενα των οριζόμενων διαδικασιών του σχετικού διατάγματος και της παρούσας προκήρυξης διαγωνισμού, εε) προτίθενται να δηλώσουν Σχολή/ες της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στη δήλωση προτίμησης εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Μηχανογραφικό Δελτίο) και στστ) αναφέρουν αν υπάγονται σε ειδική κατηγορία και ποια, αν επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώματος και ότι δεν έχουν εισαχθεί με χρήση αυτού του δικαιώματος σε άλλη Σχολή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
  *δεν απαιτείται αναλυτική περιγραφή αυτών.

Επισημαίνεται ότι για τους/τις ανήλικους/ες υποψηφίους/ες απαιτείται και η υπογραφή γονέα – κηδεμόνα επί της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης, η οποία πιστοποιείται-θεωρείται επίσης για το γνήσιο της υπογραφής (από αρμόδια Αρχή ή Υπηρεσία). Ανυπόγραφη αίτηση δεν γίνεται δεκτή και η υποψηφιότητα απορρίπτεται.

3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας τους (2 όψεις) ή του δελτίου στρατιωτικής ταυτότητας για όσους εκπληρώνουν ως στρατεύσιμοι την στρατιωτική τους υποχρέωση ή του υπηρεσιακού δελτίου για το Πυροσβεστικό προσωπικό. Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμο, γίνεται δεκτό φωτοαντίγραφο σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, ήτοι αυτών στις οποίες αναγράφονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα εφόσον φέρουν σχετική φωτογραφία ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης. Αν δεν προκύπτει από τα ως άνω έγγραφα η ημερομηνία γέννησης, πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό ή βεβαίωση γέννησης. Σε περίπτωση που στοιχεία των ως άνω δικαιολογητικών έχουν μεταβληθεί, δηλώνονται σε υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75) θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.4. Επιπλέον, ΜΟΝΟ για τους/τις υποψηφίους/ες που ανήκουν στο Πυροσβεστικό Σώμα (οι οποίοι κατέχουν, με την έκδοση της παρούσης, το βαθμό του Πυροσβέστη, Υπαρχιπυροσβέστη, Αρχιπυροσβέστη ή Πυρονόμου) και διεκδικούν τις καθ’ υπέρβαση θέσεις στη Σχολή Αξιωματικών σύμφωνα με την παρ. 12.1.β. του άρθρου 39 του ν. 4662/2020 (Α΄27), απαιτείται αντίγραφο του ατομικού βιβλιαρίου των υποψηφίων, εξαιρουμένων των αδειών, μεταθέσεων και μετακινήσεων, καθώς και προτάσεις ικανότητας από τις Διοικήσεις τους. Υπόδειγμα πρότασης ικανότητας υποψηφίου/ας που ανήκει στο Πυροσβεστικό Σώμα, παρατίθεται στο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α της παρούσας προκήρυξης.

Δικαιολογητικά Ειδικών Κατηγοριών – Προκήρυξη Πυροσβεστική Ακαδημία 2024 – 2025

ΜΟΝΟ οι υποψήφιοι/ες των ειδικών κατηγοριών της παρ. 2.β. του Κεφαλαίου Α της παρούσης υποβάλλουν (πλέον των προαναφερόμενων υποχρεωτικών δικαιολογητικών) και τα παρακάτω δικαιολογητικά ανά κατηγορία:

Α’ Ειδική Κατηγορία:
Οι γονείς και τα τέκνα πολύτεκνων οικογενειών: αα) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου, στα δημοτολόγια των οποίων είναι εγγεγραμμένοι, ββ) τα ανωτέρω να συνοδεύονται από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος. Και τα δύο πιστοποιητικά να είναι σε ισχύ, γγ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής (και του γονέα, αν είναι ανήλικος/η), στην οποία ο/η υποψήφιος/α να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό ταυτότητας (εφόσον έχει εκδοθεί) καθενός από τα μέλη της οικογένειας, καθώς και να  βεβαιώνει ότι κανένα άλλο τέκνο της οικογένειας δεν κάνει χρήση της ιδιότητας στον εν λόγω διαγωνισμό.

Β’ Ειδική Κατηγορία:
Οι γονείς και τα τέκνα τριτέκνων οικογενειών: αα) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (σε ισχύ). Διευκρινίζεται ότι την ιδιότητα αυτή κατέχουν: Γονείς με τρία ζώντα τέκνα και τα τέκνα τους από νόμιμο γάμο/σύμφωνο συμβίωσης ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συμπεριλαμβανομένων των εκτός γάμου γεννηθέντων, με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε αναγνωρισμένα ως ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30ό) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας, για την απόδειξη της οποίας απαιτείται πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα. Ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας νοείται το τέκνο τρίτεκνου γονέα, το οποίο πληροί τα ανωτέρω ηλικιακά όρια, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης των λοιπών τέκνων. Τα προαναφερόμενα ηλικιακά όρια θεωρείται ότι συμπληρώνονται κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμέτοχης. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει επέλθει ακύρωση του γάμου/συμφώνου συμβίωσης των γονέων ή διαζύγιο ή διακοπή της έγγαμης συμβίωσης ή ένα ή περισσότερα από τα τέκνα έχουν γεννηθεί χωρίς γάμο/σύμφωνο συμβίωσης των γονέων τους, ο/η υποψήφιος/α ως γονέας ή ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία (αντίγραφα δικαστικών αποφάσεων ή άλλων πράξεων) από τα οποία να αποδεικνύεται ότι ο ίδιος ή ο γονέας του, αντίστοιχα, έχει ή είχε μέχρι την ενηλικίωσή τους τη γονική μέριμνα ή και επιμέλεια των ως άνω τέκνων,
ββ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής (και του γονέα, αν είναι ανήλικος/η), στην οποία ο/η υποψήφιος/ α να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό ταυτότητας (εφόσον έχει εκδοθεί) καθενός από τα μέλη της οικογένειας, καθώς και να βεβαιώνει ότι κανένα άλλο τέκνο της οικογένειας δεν κάνει χρήση της ιδιότητας στον εν λόγω διαγωνισμό.

Γ’ Ειδική Κατηγορία:
Βεβαίωση χρόνου εθελοντικής Υπηρεσίας για τους εν ενεργεία ή σε αναστολή Εθελοντές Πυροσβέστες που έχουν τουλάχιστον τριετή συνολική πραγματική εθελοντική Υπηρεσία*, βεβαίωση του Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην οποία να εμφαίνεται ο συνολικός χρόνος πραγματική εθελοντικής υπηρεσίας που έχουν προσφέρει (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β). Στον χρόνο της πραγματικής εθελοντικής Υπηρεσίας δεν προσμετράται το χρονικό διάστημα αναστολής. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής εθελοντές πυροσβέστες του Πυροσβεστικού Σώματος που έχουν χάσει την ιδιότητα τους για τους λόγους που αναφέρονται στις περιπτώσεις γ΄, δ΄ και ε΄ του άρθρου 25 του ν. 4029/11 (Α΄ 245). (*από την ημερομηνία απόκτησης της ιδιότητας του Εθελοντή Πυροσβέστη μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης)

Δ’ Ειδική Κατηγορία:
Τα τέκνα και αδερφοί/ές υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, που απεβίωσαν στην υπηρεσία πρόδηλα και αναμφισβήτητα ένεκα αυτής: αα) βεβαίωση της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος ή βεβαίωση της Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και ββ) πιστοποιητικό του οικείου Δήμου για την οικογενειακή τους κατάσταση. Τα τέκνα και αδερφοί/ές αναπήρων, πρόδηλα και αναμφισβήτητα ένεκα της Υπηρεσίας, υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος που έχουν υπαχθεί στην κατάσταση της μονίμου διαθεσιμότητας κατά το ν.δ. 330/1947 (Α΄ 84): αα) σχετική περί τούτου βεβαίωση της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος και ββ) πιστοποιητικό του οικείου Δήμου για την οικογενειακή του κατάσταση. Δικαίωμα χρήσης έχει μόνο ένα (1) μέλος της οικογένειας.

Ε’ Ειδική Κατηγορία (μόνο για υποψηφίους της Σχολής Πυροσβεστών):
Οι Έλληνες πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, βεβαίωση Δήμου των Περιφερειακών Ενοτήτων Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου, στα δημοτολόγια των οποίων είναι εγγεγραμμένοι. Αν έχουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής, τότε θα πρέπει από τη βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου, να προκύπτει ότι μετεγγράφηκαν σ’ αυτόν, από Δήμο των ανωτέρω τριών (3) Περιφερειακών Ενοτήτων.

α. Όσοι/ες υποψήφιοι/ες έχουν σημειώσει στην αίτηση ότι υπάγονται σε ειδική κατηγορία, κρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με τη Γενική Σειρά και εφόσον δεν συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα μόρια για την εισαγωγή τους στην οικεία Σχολή, κρίνονται με την αντίστοιχη Ειδική Κατηγορία.
β. Είναι δυνατόν ένας/μια υποψήφιος/α να υπάγεται σε περισσότερες από μία ειδικές κατηγορίες, εφόσον εντάσσεται στις αντίστοιχες περιπτώσεις, υποβάλλοντας τα αντίστοιχα, εν συνόλω, δικαιολογητικά.
γ. Εάν ο αριθμός εισακτέων ειδικής κατηγορίας δεν καλυφθεί, αυτός καλύπτεται από υποψήφιους της αντίστοιχης γενικής κατηγορίας. Οι κενές θέσεις δεν συμπληρώνονται από υποψηφίους/ες άλλης ειδικής κατηγορίας.
δ. Όσοι/ες υποψήφιοι/ες εντάσσονται σε περισσότερες από μία ειδικές κατηγορίες κατά την επιλογή αυτών ως επιτυχόντων και για τον προσδιορισμό της ειδικής κατηγορίας, βάσει της οποίας πραγματοποιείται η εισαγωγή τους, λαμβάνεται υπόψη ότι η ειδική κατηγορία Α΄
προτάσσεται των κατηγοριών Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄, η Β΄ προτάσσεται των κατηγοριών Γ΄ , Δ΄ και Ε΄, η κατηγορία Γ΄ προτάσσεται της κατηγορίας Δ΄ και Ε΄ και η κατηγορία Δ΄ προτάσσεται της κατηγορίας Ε΄.
ε. Σε κάθε στάδιο αριθμητικού υπολογισμού που απαιτείται κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου, τυχόν κλασματικά υπόλοιπα μεγαλύτερα ή ίσα του 0,5 στρογγυλοποιούνται στην αμέσως επόμενη μονάδα, ενώ σε διαφορετική περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη. Το υπόλοιπο του αριθμού εισακτέων που προκύπτει, καλύπτεται από υποψήφιους/ες που δεν υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες.
στ. Έγγραφα που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπή Αρχή, υποβάλλονται μεταφρασμένα με θεώρηση της αρμόδιας κατά νόμο αρχής.

Υποβολή Δικαιολογητικών – Προκήρυξη Πυροσβεστική Ακαδημία 2024 – 2025

 1. Η υποβολή όλων των ανωτέρω δικαιολογητικών, υποχρεωτικών (παρ.2) και των κατά περίπτωση ειδικών κατηγοριών (παρ. 3), από ιδιώτες και Πυροσβεστικό προσωπικό (Μόνιμοι, Δόκιμοι Πυροσβέστες, Π.Π.Υ., Π.Ε.Α. και Π.Δ.Ε) διεκπεραιώνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, με σάρωση (σε μορφή PDF) και αποστολή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dikaiol@psnet.gr από Τετάρτη 20/03/2024 έως και Πέμπτη 28/03/2024.
  • Η αποστολή πρέπει να έχει ως θέμα: «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΑΠΟ ΤΟ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ».
 2. Αν τα ανωτέρω δικαιολογητικά αποσταλούν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο από τον ανωτέρω αναφερόμενο, η αίτηση συμμετοχής δεν γίνεται δεκτή και ακυρώνεται η υποψηφιότητα. Επισημαίνεται ότι : Το συνολικό μέγεθος των επισυναπτόμενων αρχείων δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 10 Mbyte καθώς και ότι η αποστολή αρχείων μέσω υπηρεσιών διαδικτύου μεταφοράς αρχείων (π.χ. WeTransfer και έτερες υπηρεσίες) δε θα γίνεται δεκτή.
 3. Μετά την αποστολή του ανωτέρω e-mail, ο/η υποψήφιος/α θα λαμβάνει αυτοματοποιημένο επιβεβαιωτικό μήνυμα παραλαβής (μόνο στους υποψηφίους που έχουν επιλέξει να υποβληθούν στις ΠΚΕ του ΠΣ) και θα εμφανίζεται υπερσύνδεσμος (link), μέσω του οποίου θα εκτυπώνεται το δελτίο υγειονομικής εξέτασης.
 4. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών, και μόνο στην περίπτωση ελλιπών – μη έγκυρων δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι/ες θα ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) προκειμένου να αποστείλουν τα σωστά δικαιολογητικά ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά με σάρωση σε μορφή PDF στη διεύθυνση dikaiol@psnet.gr, έως και τη μεθεπόμενη της λήψης του e-mail. Πριν την έναρξη ή μετά την παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας, συμπληρωματικά δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτά. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (dikaiol@psnet.gr) θα είναι ανενεργή.
 5. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής των δικαιολογητικών, συντάσσονται πίνακες υποψηφίων που πληρούν ή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού για τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ). Οι πίνακες αυτοί αναρτώνται στην ιστοσελίδα www.fireservice.gr και ενημερώνονται οι υποψήφιοι με δική τους ευθύνη.
  Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ παρατίθενται αναλυτικά τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι υποψήφιοι/ες κατά την διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών.
πυροσβεστική ακαδημία προκήρυξη 2023 αθλητική προετοιμασία Θεσσαλονίκη υποψήφιοι

Αθλητικές Δοκιμασίες – Προκήρυξη Πυροσβεστική Ακαδημία 2023

Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε αθλητικές δοκιμασίες οι οποίες περιλαμβάνουν τα κάτωθι αγωνίσματα:

α. Δρόμος 100 μ. σε μέγιστο χρόνο 16 ́ ́ (μια προσπάθεια).

β. Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες).

γ. Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ., ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι ανά προσπάθεια (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).

δ. Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. (τρεις προσπάθειες).

ε. Μεταφορά ανά χέρι αλτήρα με λαβή βάρους είκοσι πέντε (25) κιλών έκαστος, σε απόσταση εκατό (100) μέτρων χωρίς διακοπή των κινήσεων και χωρίς επαφή των αλτήρων με το έδαφος σε χρόνο 50 ́ ́(μία προσπάθεια).

στ. Δρόμος 1.000 μ. σε μέγιστο χρόνο 4 ́ και 20 ́ ́ (μια προσπάθεια).

Έκαστη επιτροπή αθλητικών δοκιμασιών αποφαίνεται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Για τους κρινόμενους μη ικανούς δεν επιτρέπεται επανεξέταση για κανένα λόγο και αποκλείονται των περαιτέρω εξετάσεων και διαδικασιών.

Βεβαιώσεις Ικανότητας

α. Χορήγηση Βεβαίωσης ικανότητας από το Πυροσβεστικό Σώμα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των κοινών με τα άλλα Σώματα προκαταρκτικών εξετάσεων, θα χορηγείται βεβαίωση ικανότητας σε όσους/ες έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής, ότι επιθυμούν να παραλάβουν και να υποβάλουν αυτή στην Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, σύμφωνα με τη διαδικασία που θα ορίσουν. Επισημαίνεται, ότι αποτελεί αποκλειστικά ευθύνη των υποψηφίων να αιτηθούν τη χορήγηση της ανωτέρω βεβαίωσης από τον/ην Πρόεδρο της Αθλητικής Επιτροπής, στον/ην οποίο/α θα παρουσιασθούν.

Υποψήφιοι που επέτυχαν στις αθλητικές δοκιμασίες, αλλά απέτυχαν στο άθλημα μεταφοράς αλτήρων (Α/Α 6), κρίνονται ΜΗ ΙΚΑΝΟΙ για τις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, δύνανται όμως να ολοκληρώσουν τις ΠΚΕ του Πυροσβεστικού Σώματος και να τους χορηγηθεί Βεβαίωση Ικανότητας για τις σχολές των άλλων Σωμάτων (ΛΙΜΕΝΙΚΟ, ΕΛ.ΑΣ).

β. Υποβολή βεβαίωσης ικανότητας από ΠΚΕ Στρατιωτικής, Αστυνομικής ή Λιμενικής Αρχής.
βα. Στη βεβαίωση ικανότητας που χορηγείται από Στρατιωτική, Αστυνομική ή Λιμενική Αρχή πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας των υποψηφίων, τα στοιχεία επικοινωνίας τους, καθώς και ο κωδικός αριθμός υποψηφίου/ας που δίνεται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Από τη βεβαίωση αυτή πρέπει να προκύπτει ότι οι εν λόγω υποψήφιοι/ες κρίθηκαν ικανοί/ες (ΟΠΛΑ) στις αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες, καθώς και στις υγειονομικές εξετάσεις κατά το σχολικό έτος υποβολής της υποψηφιότητας. Σε διαφορετική περίπτωση η βεβαίωση δεν γίνεται αποδεκτή.
Εάν ο/η υποψήφιος/α:
• κριθεί ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ για οποιονδήποτε λόγο από άλλη Αρχή (ακόμα και για λόγους που αποτελούν κώλυμα για την εισαγωγή σε παραγωγικές Σχολές άλλων Αρχών, αλλά δεν αποτελούν κώλυμα για την εισαγωγή στις σχολές της ΠΥΡ.Α., π.χ. ελάχιστο ύψος), θεωρείται ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ και από το ΠΣ.
• εξεταστεί και κριθεί ΙΚΑΝΟΣ από άλλη Αρχή στην κατηγορία ΣΩΜΑΤΑ, δύναται να υποβληθεί στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις του ΠΣ, για να κριθεί ΙΚΑΝΟΣ μόνον εφόσον στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό έχει δηλώσει επιθυμία υποβολής στις ΠΚΕ του ΠΣ.
Οι υποψήφιοι/ες που έχουν δηλώσει πως θα υποβληθούν στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις άλλης Αρχής και απουσιάζουν από αυτές, δεν γίνονται δεκτοί για να εξεταστούν στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις του Πυροσβεστικού Σώματος.
ββ. Τρόπος υποβολής της βεβαίωσης ικανότητας από έτερη Αρχή στο Πυροσβεστικό Σώμα. Οι ανωτέρω υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες εξετάστηκαν και έλαβαν βεβαίωση ικανότητας από άλλη Αρχή, την προσκομίζουν (όχι αντίγραφο) στην αρμόδια Επιτροπή, υποχρεωτικά αυτοπροσώπως, την ημερομηνία που θα κληθούν να υποβληθούν στο άθλημα μεταφοράς αλτήρων. Η μη προσκόμιση της βεβαίωσης ικανότητας ή η υποβολή της με διαφορετικό τρόπο (email, ταχυδρομικά, με εξουσιοδοτημένο ή μη πρόσωπο) έχει ως αποτέλεσμα ο/η υποψήφιος/α να αποκλείεται από την συνέχεια του διαγωνισμού.