Προκαταρκτικες Εξετασεις Αστυνομιας 2019

Προκαταρκτικες Εξετασεις Αστυνομιας 2019

Ανακοινώθηκε από το αρχηγείο της Αστυνομίας οι ημερομηνίες των προκαταρκτικών εξετάσεων για τους υποψήφιους των σχολών αστυφυλάκων και αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι ημερομηνίες για τους μαθητές και τις μαθήτριες που εξετάζονται στις επιτροπές Θεσσαλονίκης είναι οι εξής:

 

Οι υποψήφιοι/ες που πρόκειται να εξεταστούν από τις αρμόδιες Επιτροπές με έδρα τη Θεσσαλονίκη, οφείλουν την πρώτη μέρα των προκαταρκτικών τους εξετάσεων (ψυχοτεχνική δοκιμασία) να παρουσιαστούν την 07:00 ́ ώρα στην Επιτροπή που ορίζεται κατά το πρόγραμμα, ως ακολούθως:

  • Οι υποψήφιοι/ες της Α ́ Ψυχοτεχνικής Επιτροπής, στο 23ο Γ.Ε.Λ. Θεσ/νίκης οδός Κασσάνδρου 17-19.
  • Οι υποψήφιοι/ες της Β ́ Ψυχοτεχνικής Επιτροπής στο Αμφιθέατρο του Αστυνομικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης οδός Μοναστηρίου 326. 
  • Οι υποψήφιοι/ες για τις υγειονομικές εξετάσεις, που πρόκειται να διενεργηθούν από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης Θεσσαλονίκης, να προσέρχονται στο Κεντρικό Ιατρείο Θεσσαλονίκης, οδός Μοναστηρίου 326 την 07:00 ώρα. 
  • Οι αθλητικές δοκιμασίες για όλους/ες τους/ις υποψήφιους/ες θα διενεργούνται την τρίτη μέρα των προκαταρκτικών τους εξετάσεων και θα αρχίζουν την 07:00 ώρα γιατους/ις εξεταζόμενους/ες στη Θεσσαλονίκη στο Δημοτικό Στάδιο του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης «Κωνσταντίνος Καραμανλής», οδός Θερμαϊκού με προέκταση 28ης Οκτωβρίου, περιοχή Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης.

Οι υποψήφιοι/ες κατά τη διαδικασία των προκαταρκτικών εξετάσεων, οφείλουν να φέρουν μαζί τους απαραιτήτως κάθε μέρα εξέτασης, το δελτίο αστυνομικής τους ταυτότητας και το δελτίο εξεταζομένου/ης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ). Σε αντίθετη περίπτωση, οι αρμόδιες Επιτροπές έχουν δικαίωμα να μη δεχθούν τους/ις υποψήφιους/ες για εξέταση. Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι/ες, κατά την ψυχοτεχνική δοκιμασία, οφείλουν να φέρουν μολύβι φάμπερ και γομολάστιχα.
Κατά την υγειονομική τους εξέταση, θα φέρουν το δελτίο υγειονομικής εξέτασης, συμπληρωμένο για όλες τις ειδικότητες που αναφέρονται σ’ αυτό και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής των γνωματευόντων γιατρών, από τη Γραμματεία του Νοσοκομείου, εφόσον διενεργήθηκαν εξετάσεις σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα Ν.Π.Δ.Δ. Επιπλέον, θα προσκομίζουν, με το δελτίο, τις εργαστηριακές εξετάσεις, εσώκλειστες σε φάκελο (στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμό του/ης) και την ακτινογραφία θώρακος. Εφόσον δεν είναι δυνατή η εκτύπωση κάποιων εξετάσεων (όπως της ακτινογραφίας), μπορούν να προσκομιστούν σε ηλεκτρονική μορφή (CD), επί του οποίου επικολλάται από το Νοσηλευτικό Ίδρυμα αυτοκόλλητο με τα στοιχεία του/ης υποψηφίου/ας και την ημερομηνία εξέτασης.
Για την αθλητική δοκιμασία, δέον είναι να φέρουν κατάλληλη ενδυμασία της επιλογής τους και να έχουν εκ των προτέρων προετοιμαστεί κατάλληλα προς αποφυγή τραυματισμών.
Σε περίπτωση που υποψήφιος/α προσέλθει την καθορισθείσα ημέρα, αλλά με καθυστέρηση, στις μεν Αθλητικές και Υγειονομικές δοκιμασίες, μπορεί να εξετασθεί με την προϋπόθεση ότι δεν έχει τελειώσει η εξέταση των υπολοίπων υποψηφίων, στις δε Ψυχοτεχνικές, θα αποκλείεται η συμμετοχή του/ης, εφόσον ήδη έχει αρχίσει η εξέταση των υποψηφίων.
Σε περίπτωση που υποψήφιος/α, κατά την εξέτασή του/ης σε κάποιο εκ των αγωνισμάτων της αθλητικής δοκιμασίας, τραυματιστεί και δεν μπορεί να ολοκληρώσει αυτό, οφείλει να παρουσιαστεί και να το δηλώσει ενώπιον του/ης Προέδρου της Επιτροπής, ο/η οποίος/α τον/ην παραπέμπει στον/ην παριστάμενο/η υπηρεσιακό γιατρό. Εφόσον, η πάθηση – τραυματισμός βεβαιωθεί από τον παριστάμενο υπηρεσιακό γιατρό, η αρμόδια Επιτροπή δύναται να χορηγήσει στον/ην υποψήφιο/α αναβολή εξέτασης σε άλλο χρόνο, σε κάθε περίπτωση, όμως, εντός των χρονικών ορίων λειτουργίας της.
Οι υποψήφιοι/ες που θα αποτύχουν σε μία από τις προβλεπόμενες δοκιμασίες κατά τη διαδικασία των προκαταρκτικών εξετάσεων χαρακτηρίζονται ΜΗ ΙΚΑΝΟΙ/ΕΣ, δεν συνεχίζουν στις υπόλοιπες και θεωρούνται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ότι δεν έχουν δηλώσει στο μηχανογραφικό τους δελτίο τις Αστυνομικές Σχολές.
Επισημαίνεται ότι υποψήφιοι/ες που προσκόμισαν ή θα προσκομίσουν στη Διεύθυνση Αστυνομίας, στην οποία υπάγεται το Αστυνομικό Τμήμα που υπέβαλαν την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, βεβαίωση από την Πυροσβεστική Ακαδημία ή Στρατιωτική Σχολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφ. V της προκήρυξης (στ’ σχετική), ότι κρίθηκαν ΙΚΑΝΟΙ/ΕΣ για την Ελληνική Αστυνομία, δεν υποχρεούνται να ακολουθήσουν τη διαδικασία των προκαταρκτικών εξετάσεων του παρόντος προγράμματος.
Όσοι/ες υποψήφιοι/ες δήλωσαν ότι επιθυμούν να παραλάβουν βεβαίωση ικανότητας για τις Αστυνομικές Σχολές, προκειμένου να την υποβάλουν στο Πυροσβεστικό Σώμα, με δική τους ευθύνη θα προσέρχονται, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των προκαταρκτικών εξετάσεων, ενώπιον του/ης Προέδρου της Αθλητικής Επιτροπής, στον/ην οποίο/α θα παρουσιαστούν και θα ζητήσουν να τους χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση.

Στη συνέχεια, οι βεβαιώσεις θα υπογράφονται από Ανώτερο/η Αξιωματικό της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού και θα αποστέλλονται με ηλεκτρονική αλληλογραφία στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αστυνομίας. Οι υποψήφιοι/ες θα μπορούν να τις παραλαμβάνουν, από την επόμενη μέρα ολοκλήρωσης των προκαταρκτικών τους εξετάσεων, πρωινές και απογευματινές ώρες, με αποδεικτικόαπό τις Διευθύνσεις Αστυνομίας, στις οποίες υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής ή από έτερη Διεύθυνση Αστυνομίας, εφόσον το επιθυμούν.
Επισημαίνεται ότι, σε ιδιάζουσες περιπτώσεις (π.χ. κάτοικοι νησιών), η χορήγηση των βεβαιώσεων δύναται να γίνει από το Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής του/ης υποψηφίου/ας, σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία.