Προσόντα εισαγωγής στις Στρατιωτικές Σχολές

Τα προσόντα και το δικαίωμα εισαγωγής στις Στρατιωτικές Σχολές έχουν όσοι άνδρες και γυναίκες έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια. Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι -ες ομογενείς που δεν έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια. Tην οποία όμως αποκτούν χωρίς άλλη διατύπωση, με την εισαγωγή τους (την ημέρα κατάταξης) στα ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ, όπως ορίζει ο Κώδικας της Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217/Α’).

 1. Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, όπως ορίζει το ΠΔ11/2014 (ΦΕΚ 17 Α΄/27-1-2014).
 2. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που θα τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις.
 3. Ηλικία:
  1. Για τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) και τη Σχολή Ικάρων (ΣΙ) να μην έχουν συμπληρώσει το εικοστό δεύτερο (22) έτος την 31η Δεκεμβρίου του έτους που γίνεται ο διαγωνισμός.
  2. Για τη ΣΧολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝ∆) να έχουν συμπληρώσει ή να συμπληρώνουν το 17ο έτος της ηλικίας τους την 31η ∆εκεμβρίου του έτους κατά το οποίο γίνεται η επιλογή και να μην έχουν συμπληρώσει την παραπάνω ημερομηνία το 22ο έτος.
  3. Για τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) να μην έχουν υπερβεί κατά τη λήξη του έτους διενέργειας του διαγωνισμού, το 21ο έτος της ηλικίας τους.

  4. Για τη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) να μην έχουν συμπληρώσει κατά την 31η ∆εκεμβρίου του έτους που γίνονται οι εξετάσεις το 22ο έτος της ηλικίας τους.
 4.   πρέπει να γνωρίζουν την Αγγλική Γλώσσα σε επίπεδο Β2 (Καλή Γνώση) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσομάθειας. H γνώση αυτή πρέπει να βεβαιώνεται με το αντίστοιχο πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το κράτος, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
 5. Να μην έχουν καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης για οποιοδήποτε έγκλημα ή σε φυλάκιση για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση, ψευδορκία, ανυποταξία, λιποταξία, για παράβαση των Νόμων περί προστασίας της Χώρας, του Πολιτεύματος και της ελευθερίας των Πολιτών, προσβολή της Σημαίας ή του Στρατού, νομοθεσίας σχετικής με τα ναρκωτικά, αρχαιότητες και της νομοθεσίας περί τρομοκρατίας, καθώς και να μην έχουν παραπεμφθεί σε δίκη ή να διώκονται για κάποιο από τα εγκλήματα αυτά.
 6. Να μη διώκονται για εγκλήματα ή αδικήματα που συνεπάγονται τις παρεπόμενες ποινές των άρθρων 59-65 του Ποινικού Κώδικα.
 7. Να μην έχουν εκπέσει του βαθμού τους και να μην έχουν αποβληθεί ή απολυθεί στο παρελθόν από καμιά Στρατιωτική Σχολή (ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ) για λόγους υγείας και πάντως, όπως ειδικά ορίζεται για τις περιπτώσεις αυτές, από τον Οργανισμό κάθε Σχολής και από την ισχύουσα νομοθεσία.
 8. Να μην έχουν καταδικαστεί σε στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων.

προσόντα εισαγωγής στις στρατιωτικές σχολές
σωματική ικανότητα