Στρατιωτικές Σχολες και από το 4ο Επ. Πεδιο

Στρατιωτικές Σχολες και από το 4ο Επ. Πεδιο

Στο ΦΕΚ 1118 Β ́/4-4-2019 δημοσιεύτηκε η με αριθμ. πρωτ. Φ.253/43688/Α5/20-3-20109 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για την ένταξη των Στρατιωτικών Σχολών:

  1. ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΣΩΜΑΤΑ,
  2. ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) και
  3. ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Μ.Υ.Α.) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ,

εκτός από το 2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ «ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» στο οποίο ήδη εντάσσονται και στο 4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ «ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ».
Η ισχύς της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης αρχίζει από την επόμενη σχολική χρονιά, δηλαδή το σχολικό έτος 2019-2020.
Η Εγκύκλιος ΕΔΩ