Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού

Επιστημονικό Πεδίο: 2ο & 4o

ΙΣΤΟΡΙΑ

Η παρουσία της Σχολής είναι στενά συνδεδεμένη με την Ιστορία και την Παράδοση του Πολεμικού Ναυτικού. Η πρώτη Η σχολή του χτεςπροσπάθεια για τη σύσταση Σχολείου Ναυτοπαίδων έγινε με το Διάταγμα της 17ης Μαρτίου 1879, το οποίο όριζε ότι «…το πλήρωμα του πάρωνος «ΑΘΗΝΑ» εξοπλιζόμενου μετά την αποπεράτωση της επισκευής αυτού, όπως χρησιμεύσει αυτού ως σχολείον υπαξιωματικών, ναυτών και παίδων…».

Έκτοτε, η Σχολή εμφανίζεται και λειτουργεί μέχρι και σήμερα, με διάφορες κατά καιρούς ονομασίες, όπως το 1887, που εμφανίζεται για πρώτη φορά με την ονομασία «Κεντρικό Προγυμναστήριο», στον Πόρο. Ένα χρόνο αργότερα, το 1888, συστήθηκε στη θωρακοβάριδα Βασίλισσα Όλγα, το «Σχολείο Ναυτοπαίδων». Από το 1909 έως το 1924, το Σχολείο Ναυτοπαίδων μετεγκαταστάθηκε στις εγκαταστάσεις του «Κεντρικού Προγυμναστηρίου» στον Πόρο, όπου το 1924, μετονομάσθηκε σε «Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών» (Σ.Δ.Υ.). Από το 1920 ιδρύεται στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας η «Σχολή Τεχνιτών». Το 1936, καταργήθηκε η «Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών» (Σ.Δ.Υ.) και λειτούργησε και πάλι η «Σχολή Ναυτοπαίδων».

Από το 1941 έως το 1945 δεν λειτούργησε λόγω πολέμου. Τον Απρίλιο του 1945, η Σχολή ξαναλειτούργησε ως «Βασιλικό Προγυμναστήριο Πόρου» (ΒΠ ΠΟΡΟΣ). Το 1948, το ΒΠ ΠΟΡΟΣ μετονομάσθηκε σε «Κέντρο Εκπαιδεύσεως Πόρος» (ΚΕ ΠΟΡΟΣ) και το 1969, σε «Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού» (Σ.Δ.Υ.Ν.), με έδρα τον Πόρο. Η Σχολή Τεχνιτών (στο ΝΣ) το 1970 μετονομάζεται σε «Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Τεχνιτών Ναυτικού» (ΣΔΥΤΕΝ), το 1980 σε «Κέντρο Εκπαίδευσης Τεχνιτών» (ΚΕΤΕΧ) και το 1984 σε «Κέντρο Εκπαίδευσης Σακίπης» (ΚΕΣΑΚ). Την 18 Δεκεμβρίου 1981, η ΣΔΥΝ μετονομάζεται σε «Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού» (Σ.Μ.Υ.Ν.), με έδρα τον Πόρο, από όπου την 13 Αυγούστου 1991, η έδρα της Σχολής μεταφέρθηκε στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Παλάσκας (ΚΕ ΠΑΛ), στην περιοχή ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ, στο οποίο λειτουργεί μέχρι σήμερα. Από τις 5-7-2000 που το ΚΕΣΑΚ καταργείται, η ΣΜΥΝ παραμένει ως η ενιαία και μοναδική παραγωγική Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών του Ναυτικού, για το σύνολο των ειδικοτήτων τους.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η αποστολή της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) είναι να παρέχει στους εισερχόμενους σπουδαστές, αφενός μεν την κατάλληλη στρατιωτική και ναυτική αγωγή, αφετέρου δε, την αναγκαία θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, καθώς και τεχνική κατάρτιση, με σκοπό, την απόδοση Υπαξιωματικών, που θα είναι ικανοί να ανταποκριθούν στα καθήκοντα της ειδικότητας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διακρίνεται αρχικά σε Ειδικότητας και Εξειδίκευσης. Το Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Σ.) Ειδικότηταςπαρακολουθείται από τους Δοκίμους Υπαξιωματικούς πρώτης και δευτέρας τάξης, ενώ το Πρόγραμμα Σπουδών Εξειδίκευσης από τους Δόκιμους Υπαξιωματικούς τρίτης τάξης.

Διεξοδικότερα το Π.Σ. διακρίνεται στο  γενικό (Α’ εξάμηνο), στο ανά ειδικότητα (Β’, Γ’ και Δ’ εξάμηνο), και στο ανά εξειδίκευση (Ε’ και ΣΤ’ εξάμηνο) μέρος.

Στρατιωτική & Ναυτική Εκπαίδευση

Παράλληλα με την Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση, παρέχεται στους Δοκίμους Υπαξιωματικούς θεωρητική και πρακτική, Ναυτική και Στρατιωτική Εκπαίδευση. Σκοπός αυτού, η γνώση της ναυτικής τέχνης, η εξοικείωση με το ναυτικό περιβάλλον και η ανάπτυξη στρατιωτικών γνώσεων και αρετών.

 1. Η στρατιωτική εκπαίδευση είναι συνεχής και διαρκεί όσο και η φοίτηση των σπουδαστών στην Σχολή. Αποσκοπεί στην εμπέδωση της ενσυνείδητης πειθαρχίας και υπευθυνότητας. Επιπρόσθετα, στην ανάπτυξη της υπακοής και του σεβασμού καθώς και των ψυχικών και σωματικών προσόντων των σπουδαστών. Επίσης, μέσω αυτής, επιδιώκεται η εμπέδωση των αρχών της ηγεσίας και η καλλιέργεια του αισθήματος ευθύνης και αφοσίωσης στο καθήκον. Όπως επίσης καλλιεργείται το αίσθημα της φιλοπατρίας και των ηθικών αρχών, που χρειάζεται να αναπτύξει ο Μόνιμος Υπαξιωματικός του ΠΝ.

Η στρατιωτική εκπαίδευση συμπεριλαμβάνει τα πεδία:

  1. Πεζικών Ασκήσεων και Πυρών.
  2. Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.
 1. Η ναυτική εκπαίδευση αφορά στις θεωρητικές, τεχνικές και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες, καθώς και στην πρακτική εξάσκηση και εφαρμογή της ναυτικής επιστήμης και τεχνολογίας στο θαλάσσιο επιχειρησιακό περιβάλλον.

Η ναυτική εκπαίδευση περιλαμβάνει τα πεδία:

 1. Ναυτικής Τέχνης.
 2. Ναυτιλίας και Επιχειρήσεων.
 3. Πυροβολικής – Υφάλων Όπλων.
 4. Τεχνολογίας πλοίου.
 5. Ναυτικού Αθλητισμού και Εφολκίων.

Εξετάσεις Προαγωγής

Οι σπουδές στη ΣΜΥΝ διαρκούν τρία (3) εκπαιδευτικά έτη. Κατά το πρώτο και δεύτερο εκπαιδευτικό έτος (πρώτη και δεύτερη Τάξη) οι ΔΥ ακολουθούν πρόγραμμα σπουδών ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ.

Κατά το τρίτο εκπαιδευτικό έτος (τρίτη τάξη) οι ΔΥ ακολουθούν πρόγραμμα σπουδών ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ.

 1. Στο Πρόγραμμα Σπουδών καθορίζεται η μέθοδος της εξέτασης κάθε μαθήματος (γραπτά ή προφορικά ή γραπτά και προφορικά).
 2. Με την ολοκλήρωση κάθε εξαμήνου και για κάθε μάθημα δίνεται προφορική βαθμολογία από τον διδάσκοντα. Η βαθμολογία αυτή προκύπτει από την επίδοση σε εργασίες – ασκήσεις, στα πρόχειρα διαγωνίσματα επί της ύλης που διδάχθηκε, καθώς επίσης και από τη συμμετοχή του σπουδαστή στην τάξη.
 3. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου διεξάγονται μία (1) τουλάχιστον γραπτή εξέταση για τα θεωρητικά μαθήματα ενώ στα πρακτικά, θέση διαγωνίσματος θα επέχουν προφορικές ή πρακτικές εξετάσεις επί συγκεκριμένων αντικειμένων. Στην περίπτωση μαθήματος με θεωρητικό και πρακτικό – εργαστηριακό μέρος, στο Π.Σ. θα αναγράφεται το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέρους στη συνολική βαθμολογία.
 4. Τα μαθήματα της ακαδημαϊκής, στρατιωτικής και ναυτικής εκπαιδεύσεως βαθμολογούνται με άριστα το εκατό (100). Ο βαθμός του μαθήματος προκύπτει ως ο μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας και του διπλάσιου της βαθμολογίας της εξετάσεως, όπου αυτή προβλέπεται, (εφαρμόζεται ο τύπος (Π+2Ε)/3 όπου Π νοείται η προφορική βαθμολογία και Ε η βαθμολογία τελικής εξέτασης). Για τα μαθήματα που από το Π.Σ. δεν προβλέπονται τελικές εξετάσεις εξαμήνου, η προφορική βαθμολογία εξαμήνου αποτελεί τον τελικό βαθμό του μαθήματος για το εξάμηνο αυτό.
 5. Ο σπουδαστής θεωρείται επιτυχών σε κάθε μάθημα, όταν λάβει σε αυτό βαθμό τουλάχιστον πενήντα (50). Σε περίπτωση αποτυχίας, επανεξέταση των μαθημάτων διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στον παρόντα Οργανισμό για τις εξετάσεις και πριν από την έναρξη των μαθημάτων της νέας εκπαιδευτικής περιόδου.

Οι Ειδικότητες

Οι ειδικότητες των Δοκίμων Υπαξιωματικών της ΣΜΥΝ κατανέμονται σε τέσσερα Πεδία γνωστικών αντικειμένων τα οποία περιλαμβάνουν τις παρακάτω ειδικότητες:

Πεδίο Α΄: Διοίκησης και Διαχείρισης:

 • Διαχειριστής

Πεδίο Β΄ : Ναυτικών Επιχειρήσεων:

 • Αρμενιστής, Επιχειρήσεων / Επικοινωνιών

Πεδίο Γ΄ : Ναυτικών Όπλων:

 • Τεχνικός Όπλων

Πεδίο Δ΄ : Τεχνολογικών Εφαρμογών:

 • Ηλεκτρολόγος, Τεχνικός Μηχανολογικών Συστημάτων
 • Τεχνικός Ηλεκτρονικών Συστημάτων, Ηλεκτρονικός Υπολογιστών και Δικτύων

ΕΞΕΛΙΞΗ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Από την ημερομηνία της κατατάξεώς τους στη Σχολή ο χρόνος προσμετράται ως συντάξιμη υπηρεσία.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών (3ετής φοίτηση), οι νέοι Υπαξιωματικοί τοποθετούνται με τον βαθμό του Κελευστή σε Π.Π. του ΑΣ, αναλαμβάνοντας καθήκοντα αναλόγως της Εξειδίκευσης τους.

Ο ελάχιστος χρόνος παραμονής σε κάθε βαθμό που χρειάζεται για την προαγωγή τους και εφ’ όσον συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις είναι:

 1. Στο βαθμό του Κελευστού, τρία (3) χρόνια.
 2. Στο βαθμό του Επικελευστού, τρία (3) χρόνια.
 3. Στο βαθμό του Αρχικελευστού, τρία (3) χρόνια.
 4. Στο βαθμό του Ανθυπασπιστού, τέσσερα (4) χρόνια ή 15 χρόνια συνολικής στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους στη Σ.Μ.Υ.Ν. Τα δύο χρόνια υπηρετούνται στο βαθμό του Ανθυπασπιστού.

Τόσο κατά τη φοίτησή τους στη Σχολή ως Δόκιμοι Υπαξιωματικοί, όσο και μετά την αποφοίτησή τους ως Μόνιμοι Υπαξιωματικοί, έχουν πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τόσο οι ίδιοι, όσο και τα μέλη της οικογένειας τους, εφ’ όσον δεν καλύπτονται από άλλα ασφαλιστικά ταμεία.

Περισσότερες Πληροφορίες: