Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας

σχολή μονίμων υπαξιωματικών πολεμική αεροπορία

Επιστημονικό Πεδίο: 2ο & 4ο

ΙΣΤΟΡΙΑ

Την 27η Ιουλίου 2016, ιδρύθηκε η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ), η οποία προέρχεται από την ενοποίηση των Σχολών Υπαξιωματικών (Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας, Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών και Σχολή Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων) της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η ένωση των Σχολών έχει σκοπό την επίτευξη ενιαίου αναβαθμισμένου επιπέδου εκπαίδευσης και πλήρους στρατιωτικής κατάρτισης, έτσι ώστε οι απόφοιτοι Μόνιμοι Υπαξιωματικοί να προσφέρουν τα μέγιστα στον τεχνικό, διοικητικό αλλά και επιχειρησιακό τομέα.

Οι πρώτες σελίδες της ιστορίας της ΣΜΥΑ γράφονται με την κατάταξη της 1ης σειράς έχοντας ως θεμέλιο την παράδοση, το πνεύμα αλλά προπάντων την Ιστορία που έγραψαν οι τιμημένοι εν υπηρεσία και οι πεσόντες υπέρ Πίστεως και Πατρίδας εν γένει αεροπόροι.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η Σχολή έχει ως αποστολή να παράγει, μετά από κατάλληλη εκπαίδευση, άνδρες και γυναίκες μόνιμους Υπαξιωματικούς της Πολεμικής Αεροπορίας, με άρτια στρατιωτική αγωγή και επαγγελματική κατάρτιση, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στρατιωτική Εκπαίδευση

1. Η στρατιωτική εκπαίδευση αποσκοπεί στην ανάπτυξη της στρατιωτικής ικανότητας των Δοκίμων με την παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης καθώς και με τη βελτίωση, μέσω της εκπαίδευσης στη φυσική αγωγή, της φυσικής τους κατάστασης, ώστε να καθίστανται ικανοί για την εφαρμογή της στρατιωτικής επιστήμης και τεχνολογίας στο οικείο επιχειρησιακό περιβάλλον.

2. Η στρατιωτική εκπαίδευση περιλαμβάνει θεωρητική εκπαίδευση, πρακτική εκπαίδευση και φυσική αγωγή. Υλοποιείται με την εκτέλεση δραστηριοτήτων που έχουν σχέση ιδίως με στρατιωτικές ασκήσεις, δοκιμασίες, ασκήσεις διαβίωσης, διδασκαλία, διαλέξεις, επισκέψεις, ατομική σωματική και ομαδική άσκηση. Στο πλαίσιο της Στρατιωτικής.Εκπαίδευσης αναπτύσσεται η φυσική κατάσταση των Δοκίμων με την άσκηση σε αντικείμενα εφαρμογής του μαθήματος της φυσικής αγωγής και σε αθλοπαιδιές.

3. Τα αντικείμενα της θεωρητικής στρατιωτικής εκπαίδευσης διδάσκονται σε εξαμηνιαία βάση, είναι αυτοτελή και υλοποιούνται με την παρακολούθηση διδασκαλίας, διαλέξεων, την πραγματοποίηση πρακτικών ασκήσεων,με εκπαιδευτικές επισκέψεις, μελέτη και εξετάσεις.

4. Τα αντικείμενα της πρακτικής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης διδάσκονται σε εξαμηνιαία βάση και υλοποιούνται με επίδειξη, εξάσκηση στο οικείο επιχειρησιακό περιβάλλον και εξετάσεις.

5. Η φυσική κατάσταση των Δοκίμων επιτυγχάνεται,βελτιώνεται και διατηρείται με την εφαρμογή προγράμματος αντικειμένων της φυσικής αγωγής και τη διεξαγωγή αθλοπαιδιών σε συνεργασία με το αντίστοιχο εκπαιδευτικό προσωπικό.Υλοποιείται από τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού της ειδικότητας φυσικής αγωγής.

Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση

1. Στην Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση υπάγονται όλα τα μαθήματα ακαδημαϊκού χαρακτήρα και εργαστηριακών ασκήσεων, τα οποία υποστηρίζουν γνωσιολογικά όλες τις πτυχές της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Η Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση κατανέμεται σε εξαμηνιαία μαθήματα και υλοποιείται με την παρακολούθηση διδασκαλίας, διαλέξεων, την εκτέλεση εργαστηριακών – πρακτικών ασκήσεων, με εκπαιδευτικές επισκέψεις, μελέτη και εξετάσεις.

2. Οι επιτυχόντες, μετά την κατάταξή τους στη Σχολήκαι πριν από την ορκωμοσία τους ως Δοκίμων, κατανέμονται, πρώτα ποσοτικά και έπειτα ονομαστικά, σε ειδικότητες. Η ποσοτική κατανομή σε συγκεκριμένη ειδικότητα καθορίζεται από το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της Πολεμικής Αεροπορίας.

3. Τα αντικείμενα ενασχόλησης των Υπαξιωματικών άπτονται των καθηκόντων που θα τους ανατεθούν και την κάλυψη των οργανικών θέσεων στις Μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας. Αναλυτικά για κάθε ειδικότητα παρατίθενται τα αντικείμενα εργασίας και οι απαιτούμενες γνώσεις που πρέπει να διαθέτει. Πέραν όμως των ειδικών γνώσεων, απαιτούνται οι γενικές γνώσεις που απαιτούνται αφενός για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων ειδικότητας αλλά και για τη λειτουργία του ως Υπαξιωματικός εντός της Πολεμικής Αεροπορίας. Οι παρεχόμενες γνώσεις αφορούν στους ακόλουθους τομείς:

α. Ηγετική Διοικητική Οργάνωση

β. Ποιότητα Ασφάλεια Υγιεινή Προστασία Περιβάλλοντος

γ. Αρχές Πληροφορικής

δ. Ανθρωπιστικές Σπουδές

4. Το Γενικό Πρόγραμμα Κοινών Μαθημάτων έχει σχεδιαστεί για την παροχή των βασικών απαιτούμενων γνώσεων για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων ειδικότητας και γενικών γνώσεων και περιλαμβάνει τα κοινά μαθήματα και τα μαθήματα ειδικότητας.

Πτητική Εκπαίδευση

Η Πτητική Εκπαίδευση διακρίνεται σε εκπαίδευση εδάφους και εκπαίδευση αέρος. Η εκπαίδευση εδάφους παρέχεται με μαθήματα προετοιμασίας πτήσεων, διαλέξεις, εξομοιωτές πτήσεων και ολοκληρωμένα συστήματα εκπαίδευσης μέσω υπολογιστών, όπου αυτά διατίθενται εκπαίδευση αέρος διενεργείται με κατάλληλα διατιθέμενα πτητικά μέσα.

ΕΞΕΛΙΞΗ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Στη ΣΜΥΑ λειτουργούν οι ακόλουθες κατευθύνσεις με τις συναφείς με αυτές ειδικότητες:

Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης:
α.       Μηχανοσυνθέτης
β.       Μηχανικός Μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων
γ.       Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών
δ.       Ηλεκτρολόγος
ε.       Γενικός Οπλουργός
στ.     Συντηρητής Αεροπορικών Εγκαταστάσεων
ζ.       Πληροφορικής
Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης:
α.       Ραδιοναυτίλος
β.       Ελεγκτής Αναχαίτισης
γ.       Αμύνης Αεροδρομίων
δ.       Μετεωρολόγος
ε.       Πληροφοριών
Κατεύθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης:
α.       Στρατολόγος
β.       Ταμιακός
γ.       Γενικός Υλικονόμος

Περισσότερες Πληροφορίες: