Σωματική Ικανότητα

Οι υποψήφιοι ως μόνιμα στελέχη αξιωματικών και υπαξιωματικών καθώς και οι μαθητές των Στρατιωτικών Σχολών, πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια όσον αφορά τη σωματική τους ικανότητα. Συνεπώς κρίνονται ΜΟΝΟ ως:

        1. Κατάλληλοι
        2. Ακατάλληλοι

Ύψος

Οι υποψήφιοι σπουδαστές των Στρατιωτικών Σχολών θα πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον ένα μέτρο και εξήντα εκατοστά (1.60μ.) οι γυναίκες και ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1.70μ.) οι άντρες.

Κατ΄εξαίρεση οι άντρες της Σχολής Ικάρων κρίνονται ακατάλληλοι λόγω εργονομικών περιορισμών των πτητικών μέσων εφόσον έχουν ανάστημα μεγαλύτερο από 1.90μ. Παράλληλα μικρότερο από 1.70μ και ύψος κορμού μεγαλύτερο από ένα μέτρο (1μ.). Οι υποψήφιες γυναίκες της Σχολής Ικάρων κρίνονται ακατάλληλες λόγω εργονομικών περιορισμών των πτητικών μέσων εφόσον έχουν ανάστημα μεγαλύτερο από 1.90μ. Παράλληλα μικρότερο από ένα μέτρο και εξήντα και πέντε εκατοστά (1.65μ.) και ύψος κορμού μεγαλύτερο από ένα μέτρο (1μ.).

Δείκτης Μάζας Σώματος

Για όλους τους υποψηφίους ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ), δηλαδή το πηλίκο του σωματικού βάρους του/της υποψήφιου σε χιλιόγραμμα προς το τετράγωνο του ύψους του/της σε μέτρα, για τους μεν άντρες θα πρέπει να βρίσκεται από 19 έως 27 kg/m² και για τις γυναίκες πρέπει να βρίσκεται από 18 έως και 25 kg/m².

Γενικός Πίνακας Νοσημάτων Παθήσεων και Βλαβών

Παρακάτω θα βρείτε τους πίνακες νοσημάτων, όπως διαμορφώθηκαν με προεδρικό διάταγμα το 2014, καθώς και πρόσφατες τροποποιήσεις αυτών το 2019,  σύμφωνα και με τους οποίους μπορεί κάποιος να κριθεί ή όχι κατάλληλος.

σωματική ικανότητα