Ψυχομετρικές Εξετάσεις

Οι ψυχομετρικές εξετάσεις πραγματοποιούνται από αρμόδια επιτροπή αξιωματικών ή κατάλληλου επιστημονικού προσωπικού σε γραπτό και προφορικό επίπεδο. Σκοπός της εξετάσεις είναι να κριθεί η καταλληλότητα του ατόμου για καριέρα στης Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας (Αστυνομία, Λιμενικό, Πυροσβεστική).

 

Οι μαθητές μας είναι οι μόνοι που οργανωμένα και μεθοδικά προετοιμάζονται για τις ψυχομετρικές εξετάσεις. Με προσωπικά μαθήματα από έμπειρο πτυχιούχο ψυχολόγο, και όχι με ημερίδες ή σεμινάρια που ουσιαστικά δεν εκπαιδεύουν αλλά ενημερώνουν

 

Η διάρκεια των εξετάσεων είναι διαφορετική για την κάθε επιτροπή. Στις επιτροπές των Στρατιωτικών Σχολών η διαδικασία ολοκληρώνεται σε δύο εργάσιμες ημέρες, ενώ στα σώματα ασφαλείας σε μια.

Η κατηγοριοποίηση για τις ψυχομετρικές εξετάσεις αφορά:

  1. την ανάλυση της προσωπικότητας
  2. τον εντοπισμό γνωστικής και νοηματικής επάρκειας
  3. τη διερεύνηση τυχών αναποφασιστικότητας, έλλειψης κοινωνικότητας ή και επικοινωνίας

Σχεδίαση σκίτσου ανθρώπινης μορφής

Η σχεδίαση Σκίτσου Ανθρώπινης Μορφής είναι μια διαδικασία με την οποία μπορούν να ανιχνευτούν συναισθηματικές δυσκολίες. Επίσης μπορούν  να ανιχνευτούν δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις ή η γενικότερη ψυχολογική κατάσταση του εξεταζόμενου και τις στάσεις και αντιλήψεις του απέναντι στα δύο φύλα.

Ο σχεδιασμός ανθρώπινης μορφής κρύβει αρκετές φορές στοιχεία συναισθηματικών δυσκολιών, κακής ψυχολογικής κατάστασης καθώς και φυλετικές διακρίσεις. Στοιχεία εύκολα εντοπίσημα  από τους ειδικούς. Τα οποία αποτελούν αιτία αποκλεισμού από τις εξετάσεις και κατα συνέπεια και από τις σχολές αυτές.

Σύντομη γραπτή παρουσίαση

Με την Αυτοπαρουσίαση σκοπός είναι να διαπιστωθεί η ικανότητα του ατόμου να περιγράψει μέσα σε λίγο χρόνο τον εαυτό του, να προβάλλει τα κατάλληλα χαρακτηριστικά (θετικά ή αρνητικά) και τις αξίες του. Επίσης να δημιουργεί καλές εντυπώσεις για τον εαυτό του. Παράλληλα όμως πρέπει να αποφύγει να χρησιμοποιήσει χαρακτηρισμούς που δεν είναι συμβατοί με τα θέλω των Σωμάτων Ασφαλείας.

Η μη παράθεση κάποιων αρνητικών χαρακτηριστικών δεν αξιολογείται θετικά. Υπάρχουν βεβαίως και εδώ συμβατά και μη – αρνητικά χαρακτηριστικά.

 Από την διαδικασία της παρουσίας του εαυτού του ο υποψήφιος κρίνεται εάν μπορεί να κερδίσει την θετική εντύπωση από αγνώστους. Να μπορέσει να προβάλλει τις πτυχές του χαρακτήρα του ανεξαρτήτως αν είναι θετικές ή αρνητικές. Παράλληλα θα προβληθούν οι αξίες και τα ιδανικά του, και θα κριθούν κατά πόσο αυτά συνάγουν με αυτά των Στρατιωτικών Σχολών και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Στο σύνολο του αυτό το κομμάτι της διαδικασίας δεν εγκυμονεί κινδύνους για τους υποψηφίους αν και εφ’ όσων ο χαρακτήρας, τα πρότυπα και ο σκοπός είναι αποδεκτά από τη φιλοσοφία των Ενόπλων Δυνάμεων ή των Σωμάτων Ασφαλείας στο σύνολο τους.

Τεστ Αριθμητικού Συλλογισμού

Το τεστ αυτό αποτελείται από δυο ειδών αριθμητικούς συλλογισμούς, που αξιολογούν την ικανότητα του ατόμου να αναπτύσσει λογικές σχέσεις μεταξύ αριθμών.

Θα δοθούν δύο ειδών ερωτήματα: Αριθμητικές Σειρές και Αριθμητικοί Πίνακες.
Σε κάθε ερώτημα λείπει ένας αριθμός και καλείστε να τον βρείτε, ώστε να συμπληρώσει τη σχέση μεταξύ των υπολοίπων αριθμών του ερωτήματος.

Τεστ Λεκτικού Συλλογισμού

Αυτό είναι ένα τεστ, που αξιολογεί την ικανότητα να κατανοεί κανείς τη σχέση μεταξύ λέξεων και εννοιών και να προβαίνει σε λογικούς συλλογισμούς. Το τεστ αποτελείται από Γλωσσικές Αναλογίες, δηλαδή από λέξεις που έχουν κάποιου είδους σχέση μεταξύ τους.

Σε κάθε ερώτημα δίνονται τρεις λέξεις. Οι δύο από τις τρεις λέξεις έχουν μία συγκεκριμένη εννοιολογική σχέση μεταξύ τους και εσείς καλείστε, αρχικά, να εντοπίσετε αυτήν τη σχέση.

Στη συνέχεια, θα πρέπει να δημιουργήσετε μία ανάλογη σχέση αντιστοιχίζοντας τη λέξη που περισσεύει, με μία από τις εναλλακτικές λέξεις, που σας δίνονται.

Τεστ Χωρικού Λογιμού

Σε αυτό το τεστ παρουσιάζονται διάφορα σχήματα στον χώρο. Τα ερωτήματα αξιολογούν την ικανότητα του ατόμου να αντιληφθεί το αντικείμενο-σχήμα στον χώρο, καθώς επίσης και την ικανότητά του να κατανοεί επιμέρους στοιχεία ή μέρη του. Το τεστ αποτελείται από τις εξής ενότητες: Περιστροφές, Ανατομές, Αναπτύγματα.

Στην πρώτη ενότητα, που ονομάζεται Περιστροφές, καλείστε να εντοπίσετε μεταξύ των τεσσάρων επιλογών το στερεό, το οποίο έχει περιστραφεί στον οριζόντιο, κάθετο ή/και διαγώνιο άξονα.

Στη δεύτερη ενότητα, που ονομάζεται Αναπτύγματα, καλείστε να βρείτε το στερεό που σχηματίζεται, όταν νοητά «διπλωθεί» το ανάπτυγμα του.

Τέλος, στην τρίτη ενότητα, που ονομάζεται Ανατομές, και σε αυτή σας δίνεται στο επάνω μέρος της οθόνης το αρχικό σχέδιο κι εσείς καλείστε να βρείτε τον συνδυασμό των σχημάτων που απαρτίζουν το αρχικό σχέδιο.

Τεστ Διαγραμματικού Συλλογισμού

Σε αυτό το τεστ παρουσιάζονται ερωτήματα, που περιλαμβάνουν διάφορα σχήματα και εσείς καλείστε να μελετήσετε τις σχέσεις μεταξύ τους. Αξιολογείται η ικανότητα του ατόμου να κάνει λογικούς συλλογισμούς. Το τεστ αποτελείται από δύο ενότητες: Συμπλήρωση Ακολουθίας και Ταίριασμα Σχημάτων.

Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζεται μία ακολουθία σχημάτων με ένα κενό. Καλείστε να εντοπίσετε την επιλογή η οποία αν τοποθετηθεί στο κενό, συμπληρώνει την ακολουθία.

Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζεται ένα σύνολο σχημάτων με μία συγκεκριμένη σχέση μεταξύ τους. Καλείστε να εντοπίσετε την επιλογή, που ταιριάζει με τα υπόλοιπα σχήματα και διατηρεί τη μεταξύ τους σχέση.

Ομαδική Συνέντευξη

Με την ομαδική συνέντευξη (περίπου 12 ατόμων) διερευνάται η επικοινωνιακή δεξιότητα και αποφασιστικότητα του κάθε υποψηφίου. Παράλληλα αξιολογείται το επίπεδο ικανότητας του να συμμετέχει ισότιμα σε μια συζήτηση. Να μπορεί να αποτυπώνει μέσω του προφορικού λόγου τις απόψεις, ιδέες και σκέψεις του με σαφή και λογικά επιχειρήματα.

Οι συζητήσεις μπορεί να αφορούν κοινωνικά θέματα, θέματα επικαιρότητας, εθνικά θέματα αλλά και καθημερινά θέματα συζήτησης εφήβων. Οι υποψήφιοι αξιολογούνται από τη θέληση τους να συμμετέχουν στην συζήτηση, να μπορούν εμπεριστατωμένα να τοποθετηθούν και να προβάλουν έγκυρα επιχειρήματα. Να σέβονται τους συνομιλητές τους, να παραμένουν ήρεμοι, χωρίς επιθετική ή επικριτική στάση, καθώς και να μην εκδηλώνουν νευρικότητα με τη χροιά της φωνής τους. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν αντιληπτά όχι μόνο από τον λόγο των υποψηφίων αλλά και τη γλώσσα και στάση του σώματος τους.

Ατομική Συνέντευξη

Με την ατομική συνέντευξη ο εξεταστής προσπαθεί να αξιολογήσει τη θέληση και τα κίνητρα του κάθε υποψηφίου. Τα κίνητρα αυτά δεν είναι άλλα από το να αποτελέσει μέλος της οικογένειας των ενόπλων δυνάμεων, αστυνομίας κτλ. Παράλληλα ελέγχει σε δευτερογενή βαθμό τα αποτελέσματα των προηγούμενων tests πριν παρθεί η οριστική απόφαση για την καταλληλότητα του.