Η προκήρυξη για τις Στρατιωτικές Σχολές 2022-23

Η προκήρυξη για τις Στρατιωτικές Σχολές 2022-23

Η προκήρυξη για την εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές 2022-23

Εκδόθηκε στη Διαύγεια η προκήρυξη για τις Στρατιωτικές Σχολές. Η προκήρυξη για τις Πανελλήνιες 2022 που αφορά τον διαγωνισμό Σπουδαστών/τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΑΣΕΙ), [Ευελπίδων (ΣΣΕ), Ναυτικών ∆οκίµων (ΣΝ∆), Ικάρων (ΣΙ)], ΣτρατιωτικήςΣχολής Αξιωµατικών Σωµάτων (ΣΣΑΣ), Αξιωµατικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών (ΑΣΣΥ), [Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ), Πολεµικού Ναυτικού (ΣΜΥΝ) και Πολεµικής Αεροπορίας (ΣΜΥΑ)], ακαδηµαϊκού έτους 2022 -23.

Ο αριθμός των υποψήφιων που θα εισαχθούν στις Στρατιωτικές Σχόλες των Ενόπλων Δυνάμεων, θα ανακοινωθεί με συμπληρωματική της παρούσας προκήρυξης, μετά την υπογραφή και δημοσίευση της Κοινής Απόφασης των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) και Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ).

αθλητική προετοιμασία αγωνίσματα για στρατιωτικές σχολές προκήρυξη 2022 Θεσσαλονίκη προπονήσεις

Αναλαμβάνουμε την αθλητική και ψυχομετρική προετοιμασία μαθητών για τις Στρατιωτικές Σχολές με συνέπεια και επαγγελματισμό.

Επίσης είμαστε οι μόνοι που αναλαμβάνουμε τη συμπλήρωση και δήλωση των αιτήσεων των μαθητών μας. Έτσι οι μαθητές μας απάλλοσσονται από το άγχος λάθους, παράληψη δικαιολογητικών ή τυχών εκπρόθεσμης υποβολής.

ΠΡΟΣOΝΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦIΩΝ – Αθλητική Προετοιμασία για Στρατιωτικές Σχολές

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – Αθλητική Προετοιμασία για Στρατιωτικές Σχολές

Συµµετοχή στο διαγωνισµό µπορούν να δηλώσουν, σύµφωνα µε το Ν. 1911/1990 (ΦΕΚ Α’160), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, άνδρες και γυναίκες για όλες τις Σχολές και Τµήµατα των ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ.

Τα προσόντα, τα οποία πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ είναι τα εξής:
α. Να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια. Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι/ες οµογενείς που δεν έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια, την οποία όµως αποκτούν χωρίς άλλη διατύπωση, µε την εισαγωγή τους (την ηµέρα κατάταξης) στα ΑΣΕΙ –ΑΣΣΥ, όπως ορίζει ο Κώδικας της Ελληνικής Ιθαγένειας [Ν. 3284/2004( ΦΕΚ Α’ 217)].
β. Να έχουν υγεία και άρτια σωµατική διάπλαση, όπως ορίζει το Π∆ 11/2014 (ΦΕΚ Α’ 17).
γ. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που τους επιτρέπει τη συµµετοχή σε γραπτές εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας.
δ. Οι υποψήφιοι/ες της Σχολής Ικάρων (όλων των τµηµάτων της) πρέπει να γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα σε επίπεδο Β2 (καλή γνώση) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσοµάθειας και η γνώση αυτή πρέπει να βεβαιώνεται µε το αντίστοιχο πιστοποιητικό αναγνωρισµένο από το κράτος, όπως προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία (βλέπε https://asep.gr, κατά την ηµεροµηνία έκδοσης της παρούσας εγκυκλίου). Σε περίπτωση που έχουν συµµετάσχει επιτυχώς στις εξετάσεις αγγλικής γλώσσας και δεν τους έχει αποσταλεί το πτυχίο, γίνεται δεκτή βεβαίωση του αρµόδιου φορέα διεξαγωγής των εξετάσεων που να πιστοποιεί την επιτυχή συµµετοχή τους στις εξετάσεις. Ο εν λόγω τίτλος σπουδών κατατίθεται υποχρεωτικά κατά την ηµεροµηνία κατάταξής τους. Γίνονται δεκτά πρωτότυπα πτυχία Αγγλικής Γλώσσας ή επικυρωµένα αντίγραφα αυτών από τα ινστιτούτα ή τους φορείς διεξαγωγής των εξετάσεων-χορηγήσεως τίτλων ή από δικηγόρο, µη µεταφρασµένα (αφορά στην κατάθεσή τους κατά τη φάση της υποβολής δικαιολογητικών, των υποψηφίων της ΣΙ) ή φωτοαντίγραφα των ανωτέρω, στα οποία να είναι ευδιάκριτη η επικύρωση αυτών. Οι επιτυχόντες/ούσες κατά την κατάταξή τους θα πρέπει να καταθέσουν µεταφρασµένα τα πτυχία αγγλικής γλώσσας. Ως προς τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές ισχύουν τα αναγραφόµενα στο άρθρο 1 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α΄74).
ε. Ηλικία
1. Οι υποψήφιοι/ες των ΑΣΕΙ, σύµφωνα µε τους Οργανισµούς λειτουργίας τους, πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
(α) Για τις ΣΣΕ και ΣΙ να έχουν συµπληρώσει το δέκατο έβδοµο (17ο) έτος κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού και να µην συµπληρώνουν το εικοστό δεύτερο (22ο) έτος την 31η ∆εκεµβρίου του έτους που γίνεται ο διαγωνισµός. Κατ’ εξαίρεση:
1. Για τη ΣΣΕ µπορούν να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό και οι υπηρετούντες στις Ένοπλες ∆υνάµεις Εθελοντές, Οπλίτες, Οπλίτες πρότακτοι, Οπλίτες παρατεταµένης θητείας και Σπουδαστές Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών των Ενόπλων ∆υνάµεων, εφόσον δεν συµπληρώνουν το εικοστό τρίτο (23ο) έτος την 31η ∆εκεµβρίου του έτους που γίνεται ο διαγωνισµός.
2.  Για τη ΣΙ µπορούν να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό και οι υπηρετούντες στις Ένοπλες ∆υνάµεις Εθελοντές, Κληρωτοί, Κληρωτοί πρότακτοι, Κληρωτοί παρατεταµένης θητείας και Μαθητές Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών των Ενόπλων ∆υνάµεων, εφόσον δεν συµπληρώνουν το εικοστό δεύτερο (22ο) έτος την 31η ∆εκεµβρίου του έτους που γίνεται ο διαγωνισµός.
(β) Για τη ΣΝ∆ να έχουν συµπληρώσει ή να συµπληρώνουν το δέκατο έβδοµο (17ο) έτος της ηλικίας τους την 31η ∆εκεµβρίου του έτους κατά το οποίο γίνεται η επιλογή και να µην έχουν συµπληρώσει την παραπάνω ηµεροµηνία το 22ο έτος.
(γ) Για τη ΣΣΑΣ να µην έχουν υπερβεί κατά τη λήξη του έτους διενέργειας του διαγωνισµού, το 21ο έτος της ηλικίας τους.
(δ) Για τη ΣΑΝ να µην έχουν συµπληρώσει κατά την 31η ∆εκεµβρίου του έτους που γίνονται οι εξετάσεις το 22ο έτος της ηλικίας τους.

2. Οι υποψήφιοι/ες των ΑΣΣΥ, σύµφωνα µε τους Οργανισµούς λειτουργίας τους, πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
(α) Για τη ΣΜΥ να έχουν συµπληρώσει ή να συµπληρώνουν το 17ο έτος της ηλικίας τους την 31η ∆εκεµβρίου του έτους που γίνεται ο διαγωνισµός και να µην έχουν συµπληρώσει το 21ο έτος την παραπάνω ηµεροµηνία.
(β) Για τη ΣΜΥΝ να έχουν συµπληρώσει ή να συµπληρώνουν το 17ο έτος της ηλικίας τους και να µην έχουν συµπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η ∆εκεµβρίου του έτους συµµετοχής τους στις εξετάσεις.
(γ) Για τη ΣΜΥΑ να έχουν συµπληρώσει το δέκατο έβδοµο (17ο) έτος της ηλικίας τους κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού και να µην συµπληρώνουν το εικοστό πρώτο (21ο) έως την 31η ∆εκεµβρίου του έτους που γίνεται ο διαγωνισµός.
Κατ’ εξαίρεση, µπορούν να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό και οι υπηρετούντες στις Ένοπλες ∆υνάµεις, Οπλίτες, πρότακτοι Οπλίτες και µαθητές ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ, εφόσον δεν συµπληρώνουν το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας τους έως την 31η ∆εκεµβρίου του έτους που γίνεται ο διαγωνισµός.

στ. Επιπλέον, όλοι οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει:
(1) Να µην έχουν καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης για οποιοδήποτε έγκληµα ή σε φυλάκιση για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήµιση, ψευδορκία, ανυποταξία, λιποταξία, για παράβαση των Νόµων περί προστασίας της Χώρας, του Πολιτεύµατος και της ελευθερίας των Πολιτών, προσβολή της Σηµαίας ή του Στρατού, νοµοθεσίας σχετικής µε τα ναρκωτικά, τις αρχαιότητες και της νοµοθεσίας περί τροµοκρατίας, καθώς και να µην έχουν παραπεµφθεί σε δίκη ή
να διώκονται για κάποιο από τα εγκλήµατα αυτά, σύµφωνα µε τον Οργανισµό κάθε Σχολής.
(2) Να µην έχουν εκπέσει του βαθµού τους, να µην έχουν αποβληθεί από καµία στρατιωτική Σχολή στο παρελθόν και να µην έχουν διαγραφεί για οποιοδήποτε λόγο από την ίδια Στρατιωτική Σχολή (ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ) στην οποία είχαν εισαχθεί στο παρελθόν, όπως ειδικά ορίζεται για τις περιπτώσεις αυτές, από τον Οργανισµό κάθε Σχολής και από την ισχύουσα νοµοθεσία.
ζ. Επισηµαίνεται ότι, σε περίπτωση στην οποία υποψήφιος/α, µετά την επιτυχία και την κατάταξή του σε ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ, αρνείται την εκτέλεση των στρατιωτικών του καθηκόντων λόγω θρησκευτικών ή άλλων δοξασιών και πεποιθήσεων,
εφαρµόζονται για αυτόν/ήν οι σχετικές διατάξεις των Οργανισµών των Στρατιωτικών Σχολών και ενδεχοµένως του ΠΚ και του ΣΠΚ.

Αναλαμβάνουμε την αθλητική και ψυχομετρική προετοιμασία μαθητών για τις Στρατιωτικές Σχολές με συνέπεια και επαγγελματισμό.

Επίσης είμαστε οι μόνοι που αναλαμβάνουμε τη συμπλήρωση και δήλωση των αιτήσεων των μαθητών μας. Έτσι οι μαθητές μας απάλλοσσονται από το άγχος λάθους, παράληψη δικαιολογητικών ή τυχών εκπρόθεσμης υποβολής.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ 

H υποβολή της Αίτησης-Υπεύθυνης ∆ήλωσης του υποψηφίου, καθώς και των απαιτούµενων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά, µέσω σχετικής εφαρµογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.asei-assy.mil.gr. Ο/Η υποψήφιος/α εγγράφεται στην υπόψη εφαρµογή χρησιµοποιώντας τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδροµείου (e-mail) και διαχειρίζεται προσωπικά την αίτησή του/της (επεξεργασία, προσωρινή αποθήκευση, οριστικοποίηση, µεταφόρτωση εγγράφων, αποστολή) πλήρως ηλεκτρονικά.
Η υπόψη εφαρµογή περιλαµβάνει αναλυτικές οδηγίες συµπλήρωσης της αίτησης και υποβολής των δικαιολογητικών και είναι διασυνδεµένη µε αντίστοιχο ηλεκτρονικό κόµβο του ΥΠΑΙΘ, για την αυθεντικοποίηση των στοιχείων του
υποψηφίου.
Όσοι/ες έχουν τα απαιτούµενα προσόντα και επιθυµούν τη συµµετοχή τους στις ΠΚΕ για µία ή περισσότερες στρατιωτικές σχολές, πρέπει αφενός να δηλώσουν αυτές στο Μηχανογραφικό ∆ελτίο του ΥΠΑΙΘ, αφετέρου να υποβάλλουν µε µεταφόρτωση (upload) µέσω της σχετικής εφαρµογής, εντός της προθεσµίας που καθορίζεται στο Παράρτηµα «Α», µια πλήρη σειρά των δικαιολογητικών που αναγράφονται στο Παράρτηµα «ΣΤ». Η υπόψη Αίτηση-Υπεύθυνη ∆ήλωση, η οποία αποτελεί και προαπαιτούµενο δικαιολογητικό, ΕΚΤΥΠΩΝΕΤΑΙ συµπληρωµένη από τον υποψήφιο, υπογράφεται από τον ίδιο και από τον/τους έχοντα/ες την επιµέλεια ή επιτροπεία, σε περίπτωση ανήλικου υποψήφιου, θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής από αρµόδια αρχή και µεταφορτώνεται (upload) ηλεκτρονικά, µέσω της εφαρµογής, µαζί µε τα λοιπά δικαιολογητικά κατά την καθοριζόµενη στην παρούσα, διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση, αρκεί η υπογραφή από τον ένα τουλάχιστον γονέα/κηδεµόνα ή τον ασκούντα επιµέλεια ή επιτροπεία. Η υπόψη Αίτηση-Υπεύθυνη ∆ήλωση, καθώς και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά ελέγχονται µόνο από το εξεταστικό κέντρο, στο οποίο επιθυµούν να εξεταστούν. Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία, δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις συµµετοχής, καθόσον η σχετική εφαρµογή απενεργοποιείται.

Oι υποψήφιοι της ειδικής κατηγορίας Έλληνες/ίδες του Εξωτερικού θα υποβάλλουν την Αίτηση-Υπεύθυνη ∆ήλωση, καθώς και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στο e-mail της ∆ΑΕ (b.13dae@haf.gr). Για την υπόψη ειδική κατηγορία, ισχύουν οι ηµεροµηνίες που καθορίζονται στο Παράρτηµα «Α», καθώς και τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στο Παράρτηµα «ΣΤ», τα οποία θα αποστέλλονται ΜΟΝΟ στη ∆ΑΕ/Β1. Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία, δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις συµµετοχής, καθόσον η σχετική εφαρµογή απενεργοποιείται.

Οι υποψήφιοι/ες σε περίπτωση που έχουν απορίες για τα θέµατα της παρούσας εγκυκλίου, µπορούν να ζητήσουν διευκρινίσεις από τα Γραφεία Ενηµέρωσης Κοινού και τα εξεταστικά κέντρα. Τα στοιχεία επικοινωνίας των Γραφείων
Ενηµερώσεως Κοινού, καθώς και των αρµοδίων Υπηρεσιών των εξεταστικών κέντρων είναι:
α. Γραφείο Ενηµερώσεως Κοινού Αθηνών, Μεσογείων 227-231, Χολαργός Τ.Κ. 15561, τηλ. 2106598661-4
β. Γραφείο Ενηµερώσεως Κοινού Θεσσαλονίκης, Γρηγορίου Λαµπράκη 3, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54636, τηλ. 2310893238, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο gek.thessalonikis@mod.mil.gr
γ. Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Τµήµα Εισιτηρίων Εξετάσεων, Βάρη Αττικής ΒΣΤ 902, τηλ. τηλεφ. Κέντρο 210 8904000, Τµήµα Εισαγ. Εξετ. 2108904127 – 4026, 210-8970223, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο tee@sse.gr
δ. Σχολή Ναυτικών ∆οκίµων, τέρµα Χατζηκυριακού-Χατζηκυριάκειο, Τ.Κ.18539, Πειραιάς, τηλ 210 4581337 ηλεκτρονικό ταχυδροµείο tee@hna.gr
ε. ∆ιοίκηση Αεροπορικής Εκπαιδεύσεως (∆ΑΕ/Β1), ΑΒ ∆εκέλειας, Αχαρναί Αττικής (Τατόι) ΤΓΑ 1010, τηλ. 210 8192132, 210-8192133, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, b13.dae@haf.gr
στ. Στρατιωτική Σχολή Αξιωµατικών Σωµάτων – Πλήθωνος Γεµιστού 1-2, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54638, τηλ. 2310 962177 – 962112 – 962191, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ssas-dspv@army.gr
ζ. Σχολή Μονίµων Υπαξιωµατικών, Βασίλη Τσιτσάνη 63, Τρίκαλα Τ.Κ. 42132 τηλ. 24310-38635, 24310-38637, 24310-39632, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο smyteem@army.gr

Οδηγίες για τη συµπλήρωση των δικαιολογητικών, αναγράφονται στα συνηµµένα υποδείγµατα, του Παραρτήµατος «Θ».

Μετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής των υποψηφίων, οι επιτροπές ελέγχου των δικαιολογητικών όλων των εξεταστικών κέντρων ανακοινώνουν την κατάσταση των υποψηφίων που έχουν ελλιπή
δικαιολογητικά, στα παρακάτω σηµεία:
α. Η ΣΣΕ στην είσοδο της Σχολής και στην ιστοσελίδα https://sse.army.gr.
β. Η ΣΝ∆ στην είσοδο της Σχολής και στην ιστοσελίδα https://hna.gr.
γ. Η ∆ΑΕ/Β1 στην ιστοσελίδα https://www.haf.gr.
δ. Η ΣΣΑΣ στην είσοδο της Σχολής και στην ιστοσελίδα https://ssas.army.gr.
ε. Η ΣΜΥ στην είσοδο της Σχολής και στην ιστοσελίδα https://smy.army.gr.

Οι τελικές καταστάσεις των υποψήφιων για την εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές που γίνονται δεκτοί για να λάβουν µέρος στις ΠΚΕ θα κοινοποιηθούν στις εισόδους και στις ιστοσελίδες των εξεταστικών κέντρων. Επισηµαίνεται ότι, η µη αποστολή από τους υποψήφιους των ελλιπών δικαιολογητικών στην ορισµένη ηµερολογιακή προθεσµία, αποτελεί αιτία αποκλεισµού τους από τις περαιτέρω διαδικασίες επιλογής.

Οι υποψήφιοι/ες έχουν την αποκλειστική ευθύνη να µάθουν αν τα δικαιολογητικά τους έγιναν δεκτά ή όχι και να τα συµπληρώσουν-διορθώσουν, αν απαιτείται. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνει από τα εξεταστικά κέντρα. Τονίζεται ότι, όλες οι προθεσµίες – ηµεροµηνίες, αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτηµα «Α».

Οι υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες τελικά θα κριθούν εισακτέοι από το ΥΠΑΙΘ, υποχρεούνται κατά την ηµεροµηνία κατατάξεώς τους ή εντός δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία αυτή, το αργότερο, να προσκοµίσουν στην αντίστοιχη Σχολή τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που αναγράφονται στο Παράρτηµα «Ζ» της παρούσας και από τα οποία θα αποδεικνύεται ότι έχουν τα απαιτούµενα νόµιµα προσόντα κατατάξεως κατά την ηµεροµηνία κατάταξης στη Σχολή, διαφορετικά δε θα γίνονται δεκτοί προς κατάταξη. Σε περίπτωση αδυναµίας εγκαίρου προσκοµίσεως των προαναφερθέντων δικαιολογητικών, θα πρέπει απαραιτήτως να καταθέτουν, εφόσον είναι ενήλικοι, υπεύθυνη δήλωσή τους κατά την ηµέρα κατατάξεώς τους, ενώ, σε διαφορετική περίπτωση, υπεύθυνη δήλωση των ασκούντων την επιµέλεια ή επιτροπεία (θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία θα δηλώνουν ότι:
α. Έχουν ήδη προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση των απαιτούµενων δικαιολογητικών από τις αρµόδιες υπηρεσίες.
β. Θα υποβάλουν τα ελλείποντα δικαιολογητικά το αργότερο εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία κατατάξεως στη Σχολή, στην οποία εισέρχονται και οπωσδήποτε πριν την ορκωµοσία τους.
γ. Την ηµέρα κατατάξεώς τους, πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για νόµιµη κατάταξη που προβλέπονται στην παρούσα, προϋποθέσεις, οι οποίες τελικά θα αποδεικνύονται µε την προσκόµιση των δικαιολογητικών που ελλείπουν, εντός των
χρονικών ορίων που καθορίζονται στην παράγραφο 19β. Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί η παραπάνω Υπεύθυνη ∆ήλωση, οι υποψήφιοι δε θα γίνονται δεκτοί προς κατάταξη. Επισηµαίνεται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται στην παρούσα, δεν έχουν προσκοµισθεί στη Σχολή όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται σε αυτή, τότε ο υποψήφιος µε τα ελλιπή δικαιολογητικά θα αποµακρύνεται από τη Σχολή και θα θεωρείται ότι ουδέποτε παρουσιάσθηκε για κατάταξη.
δ. Για τους υποψηφίους που ανήκουν στην κατηγορία των Ελλήνων-ίδων Εξωτερικού ισχύουν όσα εκ των αναφεροµένων στα Παραρτήµατα «Ε» και «ΣΤ» της παρούσας, τους αφορούν.

Οι υπηρετούντες στις Ένοπλες ∆υνάµεις υποψήφιοι ακολουθούν τη διαδικασία που προβλέπεται και για τους λοιπούς υποψήφιους. Επιπλέον, περισσότερες πληροφορίες δίδονται στην παράγραφο 4 του Παραρτήµατος «ΣΤ» και στην παράγραφο 3 του Παραρτήµατος «Ζ».

Επισηµαίνεται ότι, οι υποψήφιοι των στρατιωτικών σχολών που ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν και στις αντίστοιχες διαδικασίες επιλογής για τις σχολές της ΕΛ.ΑΣ, του Π.Σ. και του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ είναι δυνατόν να µην επαναλάβουν τις αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιµασίες και τις υγειονοµικές εξετάσεις, εφόσον, όµως αυτό καθορισθεί και στις αντίστοιχες εγκυκλίους εισαγωγής που εκδίδονται από ΕΛ.ΑΣ, Π.Σ. και ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και οπωσδήποτε λαµβάνοντας υπόψη τις-κατά περίπτωσηπαρακάτω προϋποθέσεις:
α. Για την ΕΛ.ΑΣ, το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και το ΠΣ: Οι απόφοιτοι ΓΕΛ, να έχουν κριθεί κατάλληλοι για ΣΣΕ/Όπλα ή ΣΜΥ/Όπλα από τις επιτροπές των Ε∆, οπότε λαµβάνουν Βεβαίωση Καταλληλότητας για χρήση στις αρµόδιες επιτροπές της ΕΛ.ΑΣ
και του ΠΣ. Οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ, να έχουν κριθεί κατάλληλοι για ΣΜΥ/Όπλα.
β. Επιπρόσθετα, για το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ: Απαιτείται η εξέταση στην κολύµβηση και η προσκόµιση τυχόν επιπλέον υγειονοµικών εξετάσεων που έχουν καθοριστεί µε την σχετική εγκύκλιο του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
α. Τα εξεταστικά κέντρα, µε µέριµνα των οποίων θα διεξαχθούν οι προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των υποψηφίων για όλες τις στρατιωτικές σχολές, είναι:
(1) Η ΣΣΕ (στη ΒΑΡΗ ΑΤΤΙΚΗΣ),
(2) Η ΣΝ∆ (στον ΠΕΙΡΑΙΑ),
(3) Η ∆ΑΕ (στην ∆ΕΚΕΛΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ),
(4) Η ΣΣΑΣ (στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ),
(5) Η ΣΜΥ (στα ΤΡΙΚΑΛΑ).
Η επιθυµία επιλογής του εξεταστικού κέντρου στο έντυπο της Αίτησης-Υπεύθυνης ∆ήλωσης αφορά ΜΟΝΟ στον τόπο προτίµησης, στον οποίο επιθυµεί να εξεταστεί ο υποψήφιος/α.

β. Οι υποψήφιοι για το Τµήµα Ιπταµένων της Σχολής Ικάρων, οι οποίοι θα δηλώσουν ως εξεταστικό κέντρο άλλο πλην της ∆ΑΕ, θα πρέπει επιπλέον να εξεταστούν έως 3 ηµέρες σε πρόσθετες υγειονοµικές εξετάσεις και ψυχοµετρικές δοκιµασίες στην Αθήνα µε µέριµνα της ∆ΑΕ/Β1, αφού πρωτίστως έχουν ολοκληρώσει µε επιτυχία τις ΠΚΕ που διενήργησε το εξεταστικό κέντρο επιλογής τους.
γ. Ανεξάρτητα από το εξεταστικό κέντρο στο οποίο δηλώνει να εξεταστεί ένας υποψήφιος ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ότι, στην αίτηση υποψηφίου θα πρέπει να δηλώσει το σύνολο των Σχολών για τις οποίες ενδιαφέρεται, γιατί θεωρείται ως αποτυχών
στις ΠΚΕ για τις Στρατιωτικές Σχολές τις οποίες δεν έχει δηλώσει ότι ενδιαφέρεται.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΠΚΕ) – Αθλητική Προετοιμασία για Στρατιωτικές Σχολές

Οι υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες θα γίνουν δεκτοί/ές για να συµµετάσχουν στην διαδικασία των ΠΚΕ για την εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές,  οφείλουν να ενηµερωθούν µε την ηµεροµηνία ανάρτησης των δεκτών υποψηφίων και µε αποκλειστικά δική τους ευθύνη από την ιστοσελίδα του εξεταστικού κέντρου για το πρόγραµµα των ΠΚΕ (ψυχοµετρικών, υγειονοµικών, αθλητικών), τον τόπο και το χρόνο παρουσιάσεως.

Οι ΠΚΕ είναι υποχρεωτικές για όλους τους υποψηφίους και γίνονται σύµφωνα µε προγραµµατισµό που θα ανακοινωθεί από τα εξεταστικά κέντρα. Προκειµένου να συµµετάσχει ένας υποψήφιος σε αυτές, θα πρέπει να γνωρίζει ότι:
α. Οι ΠΚΕ διενεργούνται στο εξεταστικό κέντρο επιθυµίας του υποψηφίου, πλην των υποψηφίων που είναι ήδη µαθητές σε κάποιο ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ, οι οποίοι θα υποβάλλονται στις ΠΚΕ, στη Σχολή που φοιτούν ή στο πλησιέστερο προς
την Σχολή τους εξεταστικό κέντρο εάν στη Σχολή φοίτησής τους δεν λειτουργεί τέτοιο.
β. Ώρα παρουσιάσεως υποψηφίων είναι η 07:00 Ω κάθε ηµέρας.
γ. Οι ΠΚΕ είναι υποχρεωτικές και για τους υποψήφιους που είχαν υποβληθεί σε αυτές στο παρελθόν στην ίδια ή σε άλλη Σχολή.
δ. Θεωρείται “Αποκλειστικός” ο υποψήφιος/α που δήλωσε µία και µόνο Στρατιωτική Σχολή και “Κοινός” εκείνος/η που δήλωσε δύο ή περισσότερες.
ε. Οι υποψήφιοι/ες των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ, προσερχόµενοι την πρώτη ηµέρα στο εξεταστικό κέντρο επιθυµίας τους για τις ΠΚΕ, γίνονται δεκτοί/ές, έχοντας µαζί τους υποχρεωτικά εκτυπωµένο και υπογραµµένο το έντυπο της Αίτησης Υπεύθυνης ∆ήλωσης, τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που απέστειλαν ηλεκτρονικά στο εξεταστικό κέντρο, την αστυνοµική τους ταυτότητα, το δελτίο ταυτότητας υποψήφιου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και, ειδικότερα την εναρκτήριο ηµέρα των υγειονοµικών εξετάσεων, το ∆ελτίο Υγειονοµικής
Εξέτασης (Υπόδειγµα «3» του Παραρτήµατος «Θ»).

 Υποψήφιοι/ες που δεν έχουν δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας, δε θα γίνονται δεκτοί/ές, εκτός αν προσκοµίσουν βεβαίωση της Αστυνοµικής Αρχής µε φωτογραφία σφραγισµένη, όπου θα αναγράφεται ότι έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας. Η επίδειξη και των δύο δελτίων ταυτότητας (Υποψηφίου ΥΠΑΙΘ – Αστυνοµική) είναι υποχρεωτική κατά τη διάρκεια των ΠΚΕ και για την είσοδο στους χώρους, στους οποίους αυτές διεξάγονται.

∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΩΝ – Αθλητική Προετοιμασία για Στρατιωτικές Σχολές

Όλοι οι υποψήφιοι/ες που έχουν δικαίωµα συµµετοχής στις ΠΚΕ θα υποβληθούν σε ψυχοµετρικές δοκιµασίες, υγειονοµικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιµασίες, σύµφωνα µε το Πρόγραµµα του εξεταστικού κέντρου επιθυµίας τους ή της ∆ΑΕ για υποψήφιους/ες της ΣΙ (Τµήµα Ιπταµένων). Η διαδικασία διεξαγωγής και λοιπές λεπτοµέρειες, φαίνονται στο Παράρτηµα «Γ».

Υποψήφιοι/ες που θα διαγωνισθούν και σε ειδικά µαθήµατα του ΥΠΑΙΘ ή σε εξετάσεις για ΤΕΦΑΑ, να δηλώσουν αυτά στην Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωσή τους για να προγραµµατιστούν ανάλογα για τις ΠΚΕ. Επίσης, θα πρέπει να φέρουν κατά την παρουσίασή τους βεβαίωση του εξεταστικού κέντρου, στην οποία θα αναφέρεται η συµµετοχή τους στις εξετάσεις των δηλωµένων ειδικών µαθηµάτων ή του ΤΕΦΑΑ.

Οι Επιτροπές Ψυχοµετρικών – Αθλητικών δοκιµασιών των ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ, καθώς και οι κατά περίπτωση Ανώτατες Υγειονοµικές Επιτροπές (ΑΥΕ), συντάσσουν πρακτικά µε συνηµµένους πίνακες, για κάθε οµάδα υποψήφιων, στα οποία έναντι του κωδικού εκάστου υποψηφίου, φαίνεται η κατά περίπτωση κρίση τους: ΕΠΙΤΥΧΩΝ – ΑΠΟΤΥΧΩΝ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ – ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ, ΜΗ ΠΡΟΣΕΛΘΩΝ και ∆ΙΑΚΟΨΑΣ, τα τοιχοκολλούν στις εισόδους των Στρατιωτικών Νοσοκοµείων (προκειµένου για τις υγειονοµικές εξετάσεις) και των αντιστοίχων Σχολών-εξεταστικών κέντρων και τα αναρτούν στις ιστοσελίδες αυτών.

Οι αποφάσεις των Επιτροπών είναι ανέκκλητες και δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις στα εξεταστικά κέντρα, αλλά σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα καθοριζόµενα από τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Ν.2690/1999). Όπως σε κάθε δηµόσιο διαγωνισµό, υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης των υποψηφίων σε στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς συνυποψήφιούς τους, τηρουµένων των διατάξεων –περιορισµών που θέτει ο Κανονισµός (ΕΕ) 2016/679 και ο Ν. 4624/2019 που ρυθµίζουν τα θέµατα των προσωπικών δεδοµένων.

Οι υποψήφιοι/ες που θα αποτύχουν ή θα διακόψουν ή δεν θα παρουσιασθούν σε οποιοδήποτε στάδιο των ΠΚΕ, δεν συνεχίζουν στις διαδικασίες επιλογής και δεν θα συµπεριληφθούν στους Πίνακες Ικανών Υποψηφίων, οι οποίοι αποστέλλονται στο ΥΠΑΙΘ, για τη Σχολή/Σχολές που είχαν επιλέξει.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

  1. Υποβολή ηλεκτρονικά Αίτησης-Δικαιολογητικών από την Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 08:00 έως την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 24:00.
  2.  Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων με Ελλιπή Δικαιολογητικά έως την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2022.
  3. Υποβολή Ελλιπών Δικαιολογητικών έως την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2022 και ώρα 24:00.\
  4. Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις ΠΚΕ καθώς και προγράμματος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος–χρόνος): Παρασκευή 4 Μαρτίου 2022.

Αναλαμβάνουμε την αθλητική και ψυχομετρική προετοιμασία μαθητών για τις Στρατιωτικές Σχολές με συνέπεια και επαγγελματισμό.

Επίσης είμαστε οι μόνοι που αναλαμβάνουμε τη συμπλήρωση και δήλωση των αιτήσεων των μαθητών μας. Έτσι οι μαθητές μας απάλλοσσονται από το άγχος λάθους, παράληψη δικαιολογητικών ή τυχών εκπρόθεσμης υποβολής.

ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – Αθλητική Προετοιμασία για Στρατιωτικές Σχολές

Οι ψυχοµετρικές δοκιµασίες διενεργούνται από επιτροπή ψυχοµετρικών δοκιµασιών για τη διαπίστωση της καταλληλότητας των υποψηφίων για σταδιοδροµία στις Ένοπλες ∆υνάµεις και περιλαµβάνει:
α. ∆ιερεύνηση χαρακτηριστικών προσωπικότητας.
β. ∆ιερεύνηση γνωστικών ικανοτήτων.
γ. ∆οµηµένη ατοµική συνέντευξη επαγγελµατικής καταλληλότητας.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Οι υποψήφιοι/ες έχουν την υποχρέωση να προσκοµίσουν τις παρακάτω εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες θα επαναληφθούν εντός του 1ου δεκαπενθηµέρου κατάταξης, µε µέριµνα των Σχολών, για όσους επιτύχουν και εισαχθούν σε αυτές:
α. Γενική αίµατος, ουρία, σάκχαρο, κρεατινίνη, τρανσαµινάσες, αιµοσφαιρίνη και γενική ούρων µε γνωµάτευση ιατρού (Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).
β. Ακτινογραφία θώρακα FACE µε γνωµάτευση ιατρού (Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).
γ. Ηλεκτροκαρδιογράφηµα µε γνωµάτευση ιατρού (Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.∆.Ι. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας), στην οποία να αναφέρεται ότι δύναται να συµµετάσχουν σε αθλητικές δοκιµασίες.
δ. Οφθαλµολογική εξέταση µε καταγραφή της οπτικής οξύτητας, του βαθµού διαθλαστικής ανωµαλίας εκάστου οφθαλµού, την ύπαρξη ή µη δυσχρωµατοψίας και την ύπαρξη νοσήµατος ή πάθησης µε γνωµάτευση ιατρού (Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).
ε. Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση και ακοόγραµµα µε γνωµάτευση ιατρού (Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).
στ. Γυναικολογική εξέταση (µόνο για υποψήφιες) µε γνωµάτευση ιατρού (Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).
9. Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το Υπ. Αριθ. Πρωτ. Υ4α/20100/10-3-2014 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η Υπ.Αριθ.139491/16-11-2006 (ΦΕΚ Β΄ 1747) Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) «Καθορισµός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστηµα νοσηλευτικής και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων και οικονοµικά αδυνάτων πολιτών» καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και όλες τις κατηγορίες δικαιούχων που υπάγονται στο καθεστώς δωρεάν νοσοκοµειακής και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στα δηµόσια νοσηλευτικά ιδρύµατα. Ως εκ τούτου, οι κάτοχοι βιβλιαρίου οικονοµικής αδυναµίας ή πιστοποιητικού κοινωνικής προστασίας µπορούν να κάνουν δωρεάν ή σύµφωνα µε το αναγραφόµενο στο
βιβλιάριο ποσοστό συµµετοχής τους, τις υγειονοµικές εξετάσεις και να λάβουν τις ιατρικές γνωµατεύσεις, οι οποίες αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο. Προκειµένου να βεβαιώνεται ότι οι εξετάσεις θα γίνονται για τη συµµετοχή στις ΠΚΕ για την εισαγωγή στα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ, οι υποψήφιοι-ες, (κάτοχοι βιβλιαρίου οικονοµικής αδυναµίας ή πιστοποιητικού κοινωνικής προστασίας), οι οποίοι θα προσέρχονται στα νοσοκοµεία, απαιτείται να προσκοµίζουν αντίγραφο της Αίτησης –Υπεύθυνης ∆ήλωσης Υποψήφιου/ας ΑΣΕΙ (ΣΣΕ-ΣΝ∆-ΣΙ-ΣΣΑΣ-ΣΑΝ) και ΑΣΣΥ (ΣΜΥ-ΣΜΥΝ-ΣΜΥΑ) ακαδηµαϊκού έτους 2021-2022 (Υπόδειγµα «4» του Παραρτήµατος «Θ»).
10. Οι εξετάσεις-γνωµατεύσεις επισυνάπτονται στο ∆ελτίο Υγειονοµικής Εξέτασης (Υπόδειγµα «3» του Παραρτήµατος «Θ»), το οποίο ο υποψήφιος εκτυπώνει από το περιβάλλον της αίτησης υποψηφίου, είναι εσώκλειστες σε φάκελο (στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο του υποψηφίου) και προσκοµίζονται από τον ίδιο τον/την υποψήφιο-α στον εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του Στρατιωτικού Νοσοκοµείου που είναι αρµόδιο για το εξεταστικό κέντρο κατά την πρώτη ηµέρα των Υγειονοµικών εξετάσεων. Οι εξετάσειςγνωµατεύσεις µπορούν να διενεργηθούν σε Νοσηλευτικά ιδρύµατα Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.∆.Ι. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας, µε την προϋπόθεση να έχουν γίνει από 20 Μαι 2021 και µεταγενέστερα και να έχουν ευκρινή ηµεροµηνία και σφραγίδα ιατρού. (ΠΡΟΣΟΧΗ: µη προσκόµιση ΟΛΩΝ των παραπάνω εξετάσεων κατά την πρώτη ηµέρα αποτελεί αιτία αποκλεισµού από τη συνέχεια των ΠΚΕ). Λοιπές, επιπλέον και επαναληπτικές εξετάσεις, κατά την κρίση της αρµόδιας υγειονοµικής επιτροπής, καθώς και οι µετρήσεις των σωµατοµετρικών στοιχείων γίνονται στο αρµόδιο ανά εξεταστικό κέντρο Στρατιωτικό Νοσοκοµείο.
11. Σύµφωνα µε το Ν∆ 1327/73, «Περί των Υγειονοµικών Επιτροπών των Ε∆», οι γνωµατεύσεις που αφορούν κρίση της από υγειονοµικής πλευράς καταλληλόλητας υποψηφίων παραγωγικών Σχολών είναι µη αναθεωρήσιµες, ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η επανεξέταση υποψηφίων για την καταλληλόλητα των οποίων έχει αποφανθεί η επιτροπή και έχει συνταχθεί πρακτικό.
12. Οι κοινοί υποψήφιοι/ες για το Τµήµα Ιπταµένων της Σχολής Ικάρων (ΣΙ/ΙΠΤ) µε άλλες Σχολές, να προσκοµίσουν αντίγραφο του ∆ελτίου Υγειονοµικής Εξέτασης, καθώς και των παραπάνω γνωµατεύσεων-εξετάσεων στο Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ), όπου θα υπόκεινται σε επιπλέον εργαστηριακό έλεγχο. Ιδιαίτερα απαιτείται η γνωστοποίηση της τιµής της αιµοσφαιρίνης των υποψηφίων από τις ΑΥΕ και ΚΑΙ.
13. Μετά την κατάταξή τους στην αντίστοιχη σχολή, οι επιτυχόντες/ούσες, θα υποβάλλονται σε όλες τις υγειονοµικές εξετάσεις για τις οποίες είχαν προσκοµίσει δικαιολογητικά και επιπλέον στις παρακάτω εξετάσεις: Τεστ HIV, τεστ HbsAg, τεστ HCV, τοξικολογική ούρων, τεστ κύησης (µόνο για τις επιτυχούσες) και ειδικές εξετάσεις αναλόγως της σχολής επιτυχίας, όταν απαιτούνται µε ευθύνη και διαταγή του αντιστοίχου Κλάδου. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα καθοριζόµενα στο άρθρο 3, παράγραφος 4 του Π∆ 11/2014 και το άρθρο 7, υποπαράγραφος 1 ζ, του Ν∆ 1327/1973.
14. Για νοσήµατα, παθήσεις ή βλάβες που δεν αναφέρονται στους πίνακες και παραρτήµατα Π∆ 11/2014, όπως και για παρεκκλίσεις από το φυσιολογικό που επιδρούν στη σωµατική ικανότητα, αποφαίνεται κατά την κρίση της η αρµόδια
Ανώτατη Υγειονοµική Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 3, παράγραφος 4 του Π∆ 11/2014 και το άρθρο 7, υποπαράγραφος 1 ζ, του Ν∆ 1327/1973.
15. Σε κάθε περίπτωση ισχύει το αναγραφόµενο στην παράγραφο 10β του κυρίως µέρους της παρούσας (Προσόντα Υποψηφίου), δηλαδή οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν υγεία και άρτια σωµατική διάπλαση, όπως ορίζει το Π∆ 11/2014 (ΦΕΚ Α΄ 17/27-1-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
16. Επιπλέον τονίζεται ότι, κατά την κατάταξη των επιτυχόντων στην αντίστοιχη Σχολή, απαιτείται από αυτούς η τήρηση των τιθέµενων σωµατοµετρικών ορίων εισαγωγής και του ∆είκτη Μάζα Σώµατος (∆ΜΣ).

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – Αθλητική Προετοιμασία για Στρατιωτικές Σχολές

Η διεξαγωγή δοκιµασιών θα γίνει όπως παρακάτω:
α. Οι υποψήφιοι/ες για τις Στρατιωτικές Σχολές που κρίνονται κατάλληλοι/ες από τις Υγειονοµικές Επιτροπές (βάσει εκδιδοµένου Πρακτικού), στη συνέχεια συµµετέχουν στις προβλεπόµενες αθλητικές δοκιµασίες. Οι χώροι διεξαγωγής των αθλητικών δοκιµασιών γνωστοποιούνται στους υποψηφίους, σύµφωνα µε το πρόγραµµα κάθε εξεταστικού κέντρου. Οι αθλητικές δοκιµασίες διεξάγονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις που διατίθενται στα εξεταστικά κέντρα.
β. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα αγωνίσµατα και τα κατώτερα/ανώτερα (κατά περίπτωση) όρια επίδοσης κατά αγώνισµα και Σχολή, που πρέπει να πετύχει ο υποψήφιος (ανεξάρτητα φύλου) για να κριθεί κατάλληλος:

Α/Α ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΣΣΕ/Όπλα,
ΣΝ∆,
ΣΙ/Ιπτάµενοι,
ΣΜΥ/Όπλα
ΣΣΕ/Σώµατα,
ΣΙ/ΜηχανικοίΕλεγκτές Αεράµυνας,
ΣΣΑΣ, ΣΑΝ,
ΣΜΥ/Σώµατα,
ΣΜΥΝ, ΣΜΥΑ
1. ∆ρόµος 100 µ. έως: 16” 17”
2. ∆ρόµος 1000 µ. έως: 4΄και 20″ 4΄ και 30″
3. Άλµα σε ύψος µε φόρα τουλάχιστον 1,05 µ. 1,00 µ.
4. Άλµα σε µήκος µε φόρα τουλάχιστον: 3,60 µ. 3,60 µ.
5. Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.)
(Μέσος όρος ρίψης µε το δεξί και το
αριστερό χέρι) τουλάχιστον:
4,50 µ. 4,40 µ.
6. Ελεύθερη κολύµβηση 50 µέτρων για
τη ΣΝ∆, ΣΙ/ΙΠΤ, ΣΜΥΝ. Έως:
2′ 2′

γ. Οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωµα για τους δρόµους µίας (1) προσπάθειας και για τα άλµατα και τις ρίψεις τριών (3) προσπαθειών.
δ. Στη ρίψη σφαίρας, ως τελική επίδοση υποψηφίου/ας ορίζεται ο µέσος όρος του αθροίσµατος της καλύτερης επιµέρους επίδοσης µε το αριστερό και µε το δεξί χέρι µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για όλους τους
υποψηφίους/ες.
ε. Η αθλητική περιβολή των υποψηφίων αποτελεί αποκλειστικά δική τους επιλογή και ευθύνη.
στ. Η σειρά διεξαγωγής των αγωνισµάτων καθορίζεται µε ευθύνη των Σχολών, ανάλογα µε τις επικρατούσες την τρέχουσα ηµέρα κλιµατολογικές και λοιπές συνθήκες και των αριθµό των υποψηφίων.
ζ. Οι υποψήφιοι/ες έχουν τη δυνατότητα εισαγωγής στις Σχολές προτιµήσεώς τους, εφόσον κρίνονται επιτυχόντες/ούσες στις αθλητικές δοκιµασίες, στα όρια που προβλέπονται, για τη συγκεκριµένη Σχολή.

Οι υποψήφιοι/ες για να επιτύχουν στις αθλητικές δοκιµασίες, συνιστάται να έχουν προετοιµασθεί εκ των προτέρων κατάλληλα.
Υποψήφιος/α που θα αποτυγχάνει να επιτύχει το όριο σε κάποια από τις αθλητικές δοκιµασίες, δεν θα συνεχίζει να εξετάζεται και στις υπόλοιπες.

Σε περιπτώσεις προϋπάρχοντος τραυµατισµού υποψήφιου/ας, πρόβληµα υγείας ή γυναικολογικής φύσης, υποχρεωτικά να προσκοµίζεται βεβαίωση από ιδιώτη ιατρό ή Νοσοκοµείο (Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.∆.Ι.), στην οποία να
βεβαιώνεται το πρόβληµα, καθώς και να αναγράφεται η ηµεροµηνία αποκατάστασής του, προκειµένου ο/η υποψήφιος/α να αναπρογραµµατίζεται ανάλογα από το αντίστοιχο εξεταστικό κέντρο. Η ανωτέρω ηµεροµηνία να µην
υπερβαίνει το πέρας της περιόδου των ΠΚΕ του αντίστοιχου εξεταστικού κέντρου. Στην περίπτωση µη προσκόµισης ιατρικής γνωµάτευσης ο υποψήφιος/α πρέπει να γνωστοποιεί στον ιατρό που παρίσταται στις δοκιµασίες, το πρόβληµα
υγείας που αντιµετωπίζει και να εξετάζεται απ’ αυτόν πριν την έναρξη οποιασδήποτε αθλητικής δοκιµασίας. Τέλος, σε περίπτωση τραυµατισµού του/της υποψήφιου/ας κατά την ηµέρα διεξαγωγής των αθλητικών δοκιµασιών, θα προγραµµατίζεται για επανεξέταση, εφόσον εξεταστεί από τον παρόντα στο σηµείο ιατρό. Η επανεξέταση θα προγραµµατίζεται εντός του χρόνου διεξαγωγής των ΠΚΕ του εκάστοτε εξεταστικού κέντρου και θα γίνεται στο σύνολο των αγωνισµάτων.