Κατάταξη Δοκίμων Λιμενοφυλάκων 2020- 21

Κατάταξη Δοκίμων Λιμενοφυλάκων 2020- 21

Κατάταξη Επιτυχόντων Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων 2020- 21

Οι Επιτυχόντες θα πρέπει να παρουσιαστούν για κατάταξη στην Σχολή Δοκιμών Λιμενοφυλάκων, που εδρεύει στις εγκαταστάσεις της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού την 14/9/2020 ημέρα Δεύτερα και ώρα 08.00 προσκομίζοντας μαζί τους τα ακόλουθα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατάταξης:

 

  1. Την αστυνομική του ταυτότητα.
  2. Φωτοαντίγραφο του απολυτηρίου λυκείου τους.
  3. Πιστοποιητικό της εισαγγελικής αρχής.
  4. Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι δεν διώκονται ως φυγόποινοι, φυγοδικεί από εκτός του τόπου κατοικίας εισαγγελική αρχή της χώρας και ούτε έχουν παραπεμφθεί σε δίκη ούτε έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη.
  5. Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα πανεπιστημιακού η τεχνολογικού τομέα βεβαίωση διαγράφεις εφόσον είχαν εγγραφεί σε κάποιο ΑΕΙ.

Επιπλέον επισημαίνεται ότι οι επιτυχόντες θα :

  • πρέπει να προσκομίσουν κατά την κατάταξή τους PCR COVID test αρνητικό (-).
  • Επικοινωνούν με τη σχολή δοκιμών λιμενοφυλάκων (τηλ.: 2105531796 -797) για λήψη οδηγιών αναφορικά με την διεξαγωγή του τεστ στην περίπτωση θετικού αποτελέσματος του παραπάνω τεστ.

Η σχολή παρακαλείται να μεριμνήσει για την συγκέντρωση και τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών για τις ενέργειες αυτεπάγγελτης αναζήτησης.Επίσης οφείλουν να διεξάγουν έλεγχο των προσφερόμενων δικαιολογητικών κατάταξης καθώς και τις λοιπές ενέργειες της που καθορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία

Η ανακοίνωση

λιμενικό σωμα