Μονιμες Προσληψεις (ΑΣΕΠ) για το Λιμενικο

Μονιμες Προσληψεις (ΑΣΕΠ) για το Λιμενικο

Στο πλαίσιο διασφάλισης της ομαλής μετάβασης στο σύστημα εισαγωγής στις Σχολές του Λιμενικού μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων θα γίνουν ΜΟΝΟ για φέτος, προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ για τις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Ελληνικής Ακτοφυλακής.
Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με την διάταξη του νόμου, θα αντιμετωπισθούν τυχόν επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προς διατήρηση για το εν λόγω διάστημα της στελεχιακής επάρκειας και της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Πρόκειται για μεταβατική ρύθμιση, που έχει έκτακτο χαρακτήρα και επιδιώκει την κάλυψη των απολύτως αναγκαίων θέσεων, έτσι ώστε αφενός να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του Σώματος αφετέρου να μην περιορίζονται οι προς κάλυψη οργανικές θέσεις με το νέο σύστημα εισαγωγής, μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων.
Ο Υπουργός Ναυτιλίας κ. Κουβέλης υπογράμμισε ότι στο προσεχές διάστημα θα ανακοινωθεί η προκήρυξη για τις προσλήψεις στο Λιμενικό Σώμα, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά που θα προκύψουν μέχρι την αποφοίτηση των σπουδαστών που θα εισαχθούν για πρώτη φορά το 2019 στις παραγωγικές σχολές με το σύστημα των Πανελληνίων Εξετάσεων. Όπως είπε, ο διαγωνισμός θα προκηρυχθεί «με εγγυήσεις διαφάνειας και με την παρουσία του ΑΣΕΠ».
Οι κενές οργανικές θέσεις των Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για την πλήρωση των οποίων προκηρύσσεται διαγωνισμός, καταλαμβάνονται από υποψηφίους:
(αα) κατόχους πτυχίου Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) του Πανεπιστημιακού Τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων και αντίστοιχων της αλλοδαπής,
(ββ) κατόχους πτυχίου Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) του Τεχνολογικού Τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων και αντίστοιχων της αλλοδαπής,
(γγ) κατόχους πτυχίου Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού/ Πλοιάρχων με θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον έξι (6) μηνών μετά την απόκτηση διπλώματος Ρ τάξης του Εμπορικού Ναυτικού και
(δδ) κατόχους πτυχίου Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού/Μηχανικών με θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον έξι (6) μηνών μετά την απόκτηση διπλώματος Γ’ τάξης του Εμπορικού Ναυτικού.
Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται τα ποσοστά των θέσεων επί του συνολικού αριθμού προκηρυσσόμενων θέσεων που καλύπτονται από τις προαναφερθείσες κατηγορίες υποψηφίων, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.
Ο αριθμός των κενών θέσεων που προκύπτει, εξαιτίας μη προσέλευσης ή αποτυχίας των υποψηφίων μιας από τις παραπάνω κατηγορίες, συμπληρώνεται, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, από υποψήφιους των άλλων κατηγοριών, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι:

  • Έλληνες πολίτες
  • ηλικίας έως είκοσι εννέα (29) ετών (όριο που θεωρείται ότι συμπληρώνεται κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής)
  • γνώστες τουλάχιστον μιας (1) εκ των περιλαμβανομένων στην απόφαση της παρ. 3 ξένης γλώσσας
  • να έχουν εκπληρώσει ή να εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να βρίσκονται νόμιμα εκτός στρατεύματος (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΝΤΡΕΣ)

Για την υποβολή αίτησης, μετά δικαιολογητικών, συμμετοχής σε διαγωνισμό κατάταξης δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση παραβόλου ύψους δέκα (10) ευρώ. Τα ποσά που προκύπτουν από την καταβολή των εν λόγω παραβόλων αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού. Το ποσό του παραβόλου μπορεί να αναπροσαρμόζεται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Τα τέκνα των αναπήρων και θυμάτων πολέμου, καθώς και των αναπήρων ή θυμάτων ειρηνικής περιόδου του προσωπικού του Λ.Σ., που είναι εν ενεργεία ή έχει συνταξιοδοτηθεί για τον λόγο αυτόν.
Τα τέκνα των αναγνωρισμένων ως αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) του συνόλου των θέσεων που προκηρύσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταλαμβάνονται από γονείς τριών (3) τέκνων και τέκνα τους, σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους στον διαγωνισμό και ανεξαρτήτως ειδικοτήτων/ κατηγοριών.
Οι διατελούντες σε χηρεία σύζυγοι του προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που απεβίωσε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας ή εξαιτίας της υπηρεσίας, μπορεί ύστερα από αίτηση τους να κατατάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, ως Δόκιμοι στη Σχολή Λιμενοφυλάκων, καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων, εφόσον έχουν στη ζωή ένα (1) τουλάχιστον ανήλικο τέκνο, είναι κάτοχοι απολυτήριου τίτλου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής, ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής και δεν έχουν υπερβεί το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους. Ομοίως, δικαίωμα κατάταξης στη Σχολή Λιμενοφυλάκων, σε περίπτωση προκήρυξης διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, έχει ένα (1) τέκνο αποβιώσαντος στρατιωτικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας ή εξαιτίας αυτής, εφόσον ο γονέας του (σύζυγος αποβιώσαντος) δεν άσκησε το αναφερόμενο στο προηγούμενο εδάφιο δικαίωμά του και υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτει τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του παρόντος προσόντα, πλην της βαθμολογίας απολυτήριου τίτλου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και είναι ηλικίας έως και τριάντα (30) ετών. Τα οριζόμενα στην παρούσα όρια ηλικίας θεωρείται ότι συμπληρώνονται κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής. Στην ίδια ρύθμιση και με τις ίδιες προϋποθέσεις υπάγονται και οι σύζυγοι, άντρες και γυναίκες, ή ένα τέκνο (1) στρατιωτικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που καθίστανται ανάπηροι συνεπεία τραυματισμού ή ασθένειας σε ποσοστό άνω του εξήντα επτά τοις εκατό (67%) κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής. Η συνδρομή των προϋποθέσεων και των αιτίων της αναπηρίας στρατιωτικού Λ.Σ. προκύπτει από πόρισμα Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης. Η αναπηρία διαπιστώνεται από την Α.Ν.Υ.Ε.
Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των θέσεων που προκηρύσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταλαμβάνεται από υποψηφίους, που έχουν συμμετάσχει ενεργά σε επιχειρήσεις, που συντονίζονται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή και τις Λιμενικές Αρχές της Χώρας, πλην Υπαλλήλων Λιμένος, για διάσωση κινδυνευόντων ατόμων στη θάλασσα ή στους χερσαίους χώρους αρμοδιότητας του Λ.Σ., εκθέτοντας αποδεδειγμένα τη ζωή τους σε κίνδυνο, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του παρόντος προσόντα, πλην του αναστήματος και του βαθμού απολυτηρίου. Η συνδρομή των προαναφερόμενων προϋποθέσεων, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά, προκύπτει από πόρισμα Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης. Εάν ο αριθμός των υποψηφίων είναι μεγαλύτερος του παραπάνω ποσοστού λαμβάνεται υπόψη για την επιλογή, κατά σειρά προτεραιότητας, ο βαθμός του απολυτηρίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε περίπτωση δε ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων.
Για την υποβολή αίτησης, μετά δικαιολογητικών, συμμετοχής σε διαγωνισμό κατάταξης δοκίμων Λιμενοφυλάκων απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση παραβόλου ύψους δέκα (10) ευρώ. Τα ποσά που προκύπτουν από την καταβολή των εν λόγω παραβόλων αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού. Το ποσό του παραβόλου μπορεί να αναπροσαρμόζεται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.